263

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 1946 bol vo Washingtone prijatý Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1092 z 30. júna 2004 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 28. júla 2004. Listina o prístupe bola uložená u vlády Spojených štátov amerických, ktorá je depozitárom dohovoru, 22. marca 2005.

Dohovor nadobudol platnosť 10. novembra 1948 na základe článku X ods. 4 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. marca 2005 na základe článku X ods. 4.

K oznámeniu č. 263/2005 Z. z.

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O REGULÁCII LOVU VEĽRÝB

Prijatý vo Washingtone 2. decembra 1946

Vlády, ktorých riadne oprávnení zástupcovia podpísali tento dohovor,

uznávajúc záujem národov sveta o zachovanie významných prírodných zdrojov, ako sú populácie veľrybotvarých cicavcov – kitovcov, pre budúce generácie,

zohľadňujúc skutočnosť, že dejiny lovu kitovcov zaznamenali nadmerný lov v mnohých oblastiach v takom rozsahu, že je potrebné chrániť všetky druhy kitovcov pred ďalším nadmerným lovom,

berúc do úvahy fakt, že stavy kitovcov majú tendenciu prirodzene sa zvyšovať za predpokladu, že ich lov bude riadne regulovaný a že uvedené zvyšovanie stavu kitovcov umožní zvýšenie počtu kitovcov, ktoré bude možné odchytávať bez ohrozenia týchto prírodných zdrojov,

uznávajúc, že je spoločným záujmom dosiahnuť čo najrýchlejšie optimálnu úroveň stavu kitovcov bez hrozby vzniku hospodárskej a potravinovej krízy,

uznávajúc, že pri dosahovaní týchto cieľov je potrebné obmedziť lov kitovcov na druhy, ktoré najlepšie odolávajú takémuto využívaniu s cieľom zabezpečiť nevyhnutné obdobie na obnovu tých druhov kitovcov, ktorých počet bol zdecimovaný,

so želaním vytvoriť systém medzinárodnej regulácie lovu kitovcov a zabezpečiť tak náležitú a účinnú ochranu a rozvoj populácie kitovcov na základe princípov, ktoré sú súčasťou ustanovení Medzinárodnej zmluvy o regulácii lovu veľrýb podpísanej v Londýne 8. júna 1937 a protokolov k tejto zmluve podpísaných v Londýne 24. júna 1938 a 26. novembra 1945, a

ktoré sa rozhodli uzavrieť dohovor upravujúci náležitú ochranu populácie kitovcov a umožňujúci tak riadny rozvoj veľrybárskeho priemyslu,

dohodli sa takto:

Článok I

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dohovoru je plán aktivít uvedený v jeho prílohe. Všetky odkazy na tento „dohovor“ budú zahŕňať aj uvedený plán aktivít, či už v jeho terajšom znení, alebo v znení neskorších doplnkov v súlade s ustanoveniami článku V.

2. Tento dohovor sa vzťahuje na spracovateľské rybárske lode, pozemné stanice a prostriedky na lov veľrýb v pôsobnosti zmluvných vlád a na všetky vody, v ktorých tieto spracovateľské rybárske lode, pozemné stanice a prostriedky na lov veľrýb uskutočňujú lov kitovcov.

Článok II

V tomto dohovore výraz

1. „spracovateľská rybárska loď“ znamená loď, v ktorej alebo na ktorej sa kitovce spracúvajú vcelku alebo po častiach,

2. „pozemná stanica“ znamená továreň na pevnine, v ktorej sa kitovce spracúvajú vcelku alebo po častiach,

3. „prostriedok na lov veľrýb" znamená helikoptéru, iné lietadlo alebo loď, ktorá slúži na účely prenasledovania, lovu, zabíjania, vlečenia, držby alebo vyhľadávania kitovcov.

4. „zmluvná vláda“ znamená ktorúkoľvek vládu, ktorá uložila svoju ratifikačnú listinu alebo oznámila pristúpenie k tomuto dohovoru.

Článok III

1. Zmluvné vlády sa zaväzujú vytvoriť Medzinárodnú veľrybársku komisiu, ktorá sa bude v tomto texte ďalej uvádzať ako komisia a ktorú bude tvoriť jeden zástupca každej zmluvnej vlády. Každý člen bude mať jeden hlas a môže ho sprevádzať jeden alebo viacero odborníkov a poradcov.

2. Komisia si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu a stanoví si svoj vlastný rokovací poriadok. Rozhodnutia komisie sa budú prijímať jednoduchou väčšinou členov, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní s výnimkou krokov v súlade s článkom V, kde sa bude vyžadovať trojštvrtinová väčšina hlasov. Rokovací poriadok môže upravovať postup prijímania rozhodnutí mimo zasadnutí komisie.

3. Komisia si môže vymenovať svojho tajomníka a zamestnancov.

4. Komisia si môže spomedzi svojich vlastných členov a odborníkov alebo poradcov vytvoriť výbory, ktoré bude považovať za vhodné na výkon funkcií, ktorými ich poverí.

5. Výdavky každého člena komisie a jej odborníkov a poradcov stanoví a uhradí ich vlastná vláda.

6. Uznávajúc, že špecializované agentúry Organizácie Spojených národov budú mať záujem o ochranu a rozvoj veľrybárstva a súvisiacich výrobkov, a v snahe zabrániť dvojitým funkciám sa zmluvné vlády zaväzujú uskutočniť do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru vzájomné konzultácie s cieľom rozhodnúť, či má komisia pôsobiť ako súčasť špecializovanej agentúry Organizácie Spojených národov.

7. Medzitým vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska po konzultácii s ostatnými zmluvnými vládami zvolá prvé stretnutie komisie a otvorí konzultácie uvedené v odseku 6.

8. Ďalšie zasadania komisie sa budú zvolávať na základe rozhodnutia komisie.

Článok IV

1. Komisia môže v spolupráci alebo prostredníctvom nezávislých agentúr zmluvných vlád alebo iných verejných alebo súkromných agentúr, združení či organizácií alebo nezávisle od nich

a) podporovať, odporúčať alebo podľa potreby organizovať štúdie alebo výskumy v súvislosti s kitovcami alebo ich lovom,

b) zhromažďovať a analyzovať štatistické informácie týkajúce sa aktuálneho stavu kitovcov a jeho vývoja a vplyvu lovu kitovcov na tento stav a vývoj,

c) skúmať, hodnotiť a šíriť informácie týkajúce sa metód zachovania a zvýšenia populácie kitovcov.

2. Komisia bude zabezpečovať vydávanie správ o svojej činnosti a môže nezávisle alebo v spolupráci s Medzinárodným úradom pre štatistiku lovu veľrýb v Sandefjorde v Nórsku a s inými organizáciami a agentúrami na základe svojho vlastného uváženia publikovať tieto správy a štatistické, vedecké a iné súvisiace informácie týkajúce sa kitovcov a ich lovu.

Článok V

1. Komisia môže príležitostne zmeniť ustanovenia plánu aktivít prijatím predpisov upravujúcich ochranu a využívanie zdrojov kitovcov tým, že stanoví

a) chránené a nechránené druhy,

b) lovné sezóny a sezóny, keď je lov zakázaný,

c) vody, v ktorých je lov povolený a v ktorých je lov zakázaný vrátane označenia chránených oblastí,

d) veľkostné limity pre jednotlivé druhy,

e) dobu, metódy a intenzitu lovu kitovcov (vrátane maximálneho odchytu kitovcov v priebehu jednej sezóny),

f) typy a špecifikácie vybavenia, prístrojov a nástrojov, ktoré možno použiť,

g) metódy merania,

h) evidenciu odchytu a ostatné štatistické a biologické záznamy a

i) metódy inšpekcie.

2. Uvedené zmeny plánu aktivít

a) musia byť v súlade s cieľmi a účelom tohto dohovoru a musia zabezpečovať ochranu, rozvoj a optimálne využitie zdrojov kitovcov,

b) budú vychádzať z vedeckých poznatkov,

c) nebudú obsahovať obmedzenia vzhľadom na počet alebo štátnu príslušnosť spracovateľských rybárskych lodí alebo pozemných staníc ani stanovovať konkrétne kvóty pre žiadnu spracovateľskú rybársku loď alebo pozemnú stanicu alebo akúkoľvek skupinu spracovateľských lodí alebo pozemných staníc a

d) budú zohľadňovať záujmy spotrebiteľov výrobkov z kitovcov a veľrybárskeho priemyslu.

3. Ktorákoľvek z uvedených zmien nadobudne platnosť pre zmluvné vlády deväťdesiat dní od jej oznámenia komisiou každej zo zmluvných vlád s tým, že

a) ak niektorá vláda oznámi komisii námietku proti ktorejkoľvek zmene pred uplynutím tejto deväťdesiatdňovej lehoty, zmena nenadobudne platnosť pre žiadnu zmluvnú vládu po dobu ďalších deväťdesiat dní,

b) potom môže ktorákoľvek zmluvná vláda vzniesť proti uvedenej zmene námietku kedykoľvek pred uplynutím tejto ďalšej deväťdesiatdňovej lehoty alebo pred uplynutím tridsiatich dní od dátumu prijatia poslednej námietky prijatej v priebehu tejto ďalšej deväťdesiatdňovej lehoty podľa toho, ktorá z uvedených lehôt uplynie neskôr, a

c) potom nadobúda táto zmena platnosť pre všetky zmluvné vlády, ktoré nevzniesli námietku, avšak nenadobúda platnosť pre žiadnu vládu, ktorá námietku vzniesla, dokým nebude táto námietka odvolaná. Komisia bude informovať všetky zmluvné vlády okamžite po prijatí každej námietky a odvolaní a každá zmluvná vláda potvrdí prijatie všetkých oznámení o zmenách, námietkach a odvolaniach.

4. Žiadna zmena nenadobudne platnosť pred 1. júlom 1949.

Článok VI

Komisia môže príležitostne poskytovať ktorejkoľvek zmluvnej vláde alebo všetkým zmluvným vládam odporúčania týkajúce sa akýchkoľvek otázok súvisiacich s kitovcami alebo ich lovom a v súvislosti s cieľmi a účelom tohto dohovoru.

Článok VII

Zmluvné vlády zabezpečia okamžité odovzdanie všetkých oznámení a štatistických a iných informácií požadovaných dohovorom Medzinárodnému úradu pre štatistiku lovu veľrýb v Sandefjorde v Nórsku alebo inému orgánu určenému komisiou, a to vo forme a spôsobom stanoveným komisiou.

Článok VIII

1. Bez ohľadu na ktorékoľvek ustanovenie tohto dohovoru môže ktorákoľvek zmluvná vláda udeliť ktorémukoľvek svojmu občanovi zvláštne povolenie oprávňujúce tohto občana zabíjať, odchytávať a spracúvať kitovce na účely vedeckého výskumu s výhradou obmedzenia týkajúceho sa počtu kitovcov a iných podmienok, ktoré uzná táto zmluvná vláda za vhodné, a zabíjanie, odchytávanie a spracovanie kitovcov v súlade s ustanoveniami tohto článku budú vyňaté z pôsobnosti tohto dohovoru. Každá zmluvná vláda oznámi okamžite komisii udelenie všetkých takýchto oprávnení. Každá zmluvná vláda môže kedykoľvek zrušiť udelenie tohto zvláštneho povolenia.

2. Kitovce odchytené na základe uvedených zvláštnych povolení sa musia, ak je to možné, spracovať a s výťažkom spracovania je potrebné nakladať v súlade s pokynmi vydanými vládou, ktorá dané povolenie udelila.

3. Každá zmluvná vláda predkladá orgánu určenému komisiou podľa možnosti, avšak maximálne v ročných intervaloch, vedecké informácie, ktoré získala v súvislosti s kitovcami a ich lovom vrátane výsledkov výskumu uskutočneného na základe ustanovení odseku 1 tohto článku a na základe ustanovení článku IV.

4. Uznávajúc, že nepretržité zhromažďovanie a analýza biologických údajov týkajúcich sa činnosti spracovateľských rybárskych lodí a pozemných staníc sú nepostrádateľné pre spoľahlivý a konštruktívny manažment veľrybárstva, zmluvné vlády prijmú všetky potrebné opatrenia na získavanie takýchto údajov.

Článok IX

1. Každá zmluvná vláda prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie aplikácie ustanovení tohto dohovoru a na potrestanie priestupkov proti týmto ustanoveniam pri činnostiach osôb alebo plavidiel v jej právnej pôsobnosti.

2. Harpunárom ani posádkam prostriedkov na lov veľrýb nie je možné v súvislosti s lovom kitovcov, ktorých odchyt tento dohovor zakazuje, uhradiť žiadne prémie alebo iné odmeny s ohľadom na výsledky ich práce.

3. Priestupky alebo porušenie tohto dohovoru stíha vláda, do ktorej pôsobnosti daný priestupok alebo porušenie spadá.

4. Každá zmluvná vláda bude informovať komisiu o všetkých podrobnostiach každého priestupku proti ustanoveniam tohto dohovoru osobami alebo plavidlami, ktoré spadajú do jej pôsobnosti na základe správ podávaných príslušnými inšpektormi. Uvedené informácie zahŕňajú aj oznámenie informujúce o opatreniach prijatých v súvislosti s daným priestupkom a o uložených trestoch.

Článok X

1. Tento dohovor bude ratifikovaný a ratifikačné listiny budú uložené u vlády Spojených štátov amerických.

2. Ktorákoľvek vláda, ktorá tento dohovor nepodpísala, môže k nemu pristúpiť po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru formou písomného oznámenia vláde Spojených štátov amerických.

3. Vláda Spojených štátov amerických bude informovať všetky ostatné signatárske vlády a všetky pristupujúce vlády o všetkých uložených ratifikačných listinách a prijatých oznámeniach o pristúpení.

4. Po uložení ratifikačných listín aspoň šiestimi signatárskymi vládami, ktoré budú zahŕňať vlády Holandska, Nórska, Zväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických, nadobudne tento dohovor platnosť pre uvedené vlády a pre každú vládu, ktorá ho následne ratifikuje alebo k nemu pristúpi v deň uloženia ratifikačnej listiny tejto vlády alebo prijatia oznámenia tejto vlády o jej pristúpení k dohovoru.

5. Ustanovenia plánu aktivít neplatia pred 1. júlom 1948. Zmeny plánu aktivít prijaté podľa článku V neplatia pred 1. júlom 1949.

Článok XI

Ktorákoľvek zmluvná vláda môže od tohto dohovoru odstúpiť k 30. júlu ktoréhokoľvek roku oznámením podaným k 1. januáru toho istého roku vláde, ktorá pôsobí ako depozitár dohovoru, a po prijatí takéhoto oznámenia oboznámi príslušná vláda okamžite s podaním tohto oznámenia ostatné zmluvné vlády. Ktorákoľvek iná zmluvná vláda môže rovnakým spôsobom do jedného mesiaca od prijatia kópie takéhoto oznámenia od vlády, ktorá pôsobí ako depozitár dohovoru, oznámiť svoje odstúpenie, takže tento dohovor prestane byť pre uvedenú vládu účinný k 30. júnu toho istého roku.

Tento dohovor ponesie dátum svojho vystavenia na podpis a zostane vystavený na podpis po dobu 14 dní po uvedenom dátume.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne oprávnení zástupcovia, podpísali tento dohovor.

Dané vo Washingtone druhého decembra 1946 v anglickom jazyku, pričom originál dohovoru bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Vláda Spojených štátov amerických odovzdá overené kópie dohovoru všetkým ostatným signatárskym a pristupujúcim vládam.

Anglické znenie dohovoru