248

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1208 z 10. septembra 2004 a rozhodla, že dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 8. novembra 2004.

Dohoda nadobudne platnosť 3. júla 2005 na základe článku 20.

K oznámeniu č. 248/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kazašskej republiky (ďalej len „strany“)

vedené snahou ďalšieho rozvoja spolupráce medzi štátmi v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy,

v snahe uľahčiť uskutočňovanie cestnej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzit po svojich územiach,

so želaním vyriešiť tieto otázky na princípe vzájomnej pomoci, spolupráce a vzájomnej výhodnosti

dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

ROZSAH POUŽITIA A DEFINOVANIE POJMOV

Článok 1

1. Táto dohoda upravuje medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou, tranzit cez ich územia, ako aj dopravu do tretích štátov a z nich, vykonávanú vozidlami zaevidovanými na území štátu jednej zo strán.

2. Táto dohoda sa netýka práv a povinností strán vyplývajúcich z iných medzinárodných dohovorov, ktorých sú strany účastníkmi.

Článok 2

Na účely tejto dohody pojem

1. „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je zaevidovaná na území štátu jednej zo strán a je oprávnená daným štátom vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu za úhradu alebo na vlastné potreby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

2. „vozidlo“ znamená

a) v prípade osobnej dopravy autobus alebo akékoľvek iné vozidlo s motorovým pohonom zaevidované na území štátu jednej zo strán, ktoré je svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na cestnú prepravu viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča),

b) v prípade nákladnej dopravy akékoľvek vozidlo s motorovým pohonom vrátane prívesu alebo návesu, zaevidované na území štátu jednej zo strán a určené na cestnú prepravu nákladov,

3. „pravidelná osobná doprava“ znamená prepravu osôb vozidlami, ktorá sa uskutočňuje po stanovených trasách a podľa vopred určeného cestovného poriadku, tarify za prepravu a prepravných podmienok, podľa ktorých môžu cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených miestach,

4. „nepravidelná osobná doprava“ znamená

a) dopravu, počas ktorej sa tá istá skupina cestujúcich prepravuje tým istým vozidlom z východiskového miesta do cieľového miesta, ktoré sa nachádzajú na území štátu evidencie vozidla, cez územie štátu druhej strany a počas ktorej sa zloženie cestujúcich nemení,

b) dopravu, počas ktorej sa skupina cestujúcich prepravuje zo štátu evidencie vozidla na územie štátu druhej strany a vozidlo sa vracia prázdne,

5. „kyvadlová doprava“ znamená dopravu, pri ktorej sa prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich tými istými vozidlami, viacerými jazdami z toho istého východiskového miesta nachádzajúceho sa na území štátu evidencie vozidla do toho istého cieľového miesta nachádzajúceho sa na území štátu druhej strany, pri ktorých sa skupiny cestujúcich, ktoré sa prepravovali do cieľového miesta, neskoršie prepravia späť do východiskového miesta. Prvá jazda z cieľového miesta do východiskového miesta a posledná jazda z východiskového miesta do cieľového miesta musia byť bez cestujúcich,

6. „kabotážna doprava“ znamená prepravu osôb a nákladov, ktorú vykonáva dopravca štátu jednej strany medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na území štátu druhej strany.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

1. Osobná doprava autobusmi sa podľa tejto dohody vykonáva na základe povolení s výnimkou prepráv uvedených v odsekoch 5 a 6 tohto článku.

2. Pravidelná osobná doprava autobusmi sa vykonáva na základe povolení, ktoré vydávajú po vzájomnej dohode príslušné orgány štátov strán. Príslušný orgán štátu každej strany vydáva povolenie na tú časť trasy, ktorá prechádza územím jeho štátu.

3. Žiadosť o vydanie povolenia na pravidelnú osobnú dopravu autobusmi treba vopred poslať príslušným orgánom štátov strán. Žiadosť musí obsahovať údaje o trase, cestovnom poriadku a tarifách, ako aj predpokladaný termín začatia dopravy.

4. Obsah a formu žiadosti stanovuje zmiešaná komisia zriadená podľa článku 16 tejto dohody.

5. Povolenie sa nevyžaduje na vykonávanie nepravidelnej osobnej dopravy. Pri vykonávaní nepravidelnej osobnej dopravy treba mať vo vozidle zoznam cestujúcich.

6. V prípade výmeny pokazeného vozidla zo strany dopravcu za iné prevádzkyschopné vozidlo, ktoré prichádza prázdne, sa povolenie nevyžaduje.

Článok 4

Na vykonávanie kyvadlovej dopravy je potrebné povolenie. Žiadosť o povolenie na vykonávanie kyvadlovej dopravy podáva dopravca príslušnému orgánu svojho štátu, ktorý ju po schválení odošle príslušnému orgánu štátu druhej strany.

Článok 5

Na vstup prázdnych vozidiel štátu jednej strany na územie štátu druhej strany, ktoré nie sú uvedené v článku 3 ods. 6, je potrebné osobitné povolenie, ktoré vydáva príslušný orgán štátu strany, do ktorej sa vozidlo posiela.

TRETIA ČASŤ

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 6

1. Preprava nákladov medzi územiami štátov strán, preprava nákladov z územia štátu jednej strany cez územie štátu druhej strany do tretieho štátu a preprava z územia tretieho štátu na územie štátu jednej strany cez územie štátu druhej strany sa vykonávajú na základe povolení.

2. Na každú jazdu a každé vozidlo musí byť vydané osobitné povolenie. Každé povolenie zakladá právo na vykonanie jednej cesty tam a späť. Povolenie sa vyžaduje aj pre prázdne vozidlo.

3. Príslušné orgány štátov strán si navzájom odovzdávajú vzájomne odsúhlasený počet tlačív povolení.

4. Povolenie na vykonávanie prepravy nákladov vydáva dopravcom príslušný orgán štátu, kde je vozidlo evidované.

5. Povolenie na vykonanie prepravy môže použiť len ten dopravca, ktorému bolo vydané a ktorý ho nemôže odovzdať inej osobe.

Článok 7

1. Povolenia sa nevyžadujú na prepravu

a) hnuteľného majetku pri imigrácii a migrácii,

b) exponátov, zariadení a materiálov určených na veľtrhy a výstavy,

c) vozidiel, pretekárskych koní, športového náradia a majetku určeného na organizovanie športových podujatí,

d) divadelných dekorácií a rekvizít, hudobných nástrojov, zariadení na filmové, rozhlasové a televízne vysielanie a na cirkusové vystúpenia,

e) popola a tiel zomretých,

f) poškodených vozidiel,

g) spojenú s poskytnutím okamžitej pomoci pri živelných pohromách, haváriách a katastrofách,

h) vozidlami, ktorých povolená užitočná hmotnosť vrátane prívesu nepresahuje 3,5 t alebo celková hmotnosť vrátane prívesov nepresahuje 6,0 t,

i) poštových zásielok.

2. Ustanovenia odseku 1 písm. b), c) a d) tohto článku platia len v prípade spätného vývozu v nich uvedených predmetov alebo ich ďalšej prepravy do tretích štátov.

3. Povolenie sa nevyžaduje pri prvom vjazde prázdnych nákladných vozidiel od výrobcu určených pre právnické osoby alebo fyzické osoby v jednom zo štátov strán.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Kabotážna doprava osôb a nákladov sa nepovoľuje.

Článok 9

1. Vodič vozidla musí mať národný alebo medzinárodný vodičský preukaz pre vozidlo príslušnej kategórie, ktoré vedie, a národné doklady o evidencii vozidla, ktoré zodpovedajú požiadavkám Dohovoru o cestnej premávke podpísaného vo Viedni 8. novembra 1968.

2. Dopravcovia a vodiči vozidiel štátov strán sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a vnútroštátne právne predpisy toho štátu, na ktorého území vykonávajú prepravu osôb a nákladov.

3. Preprava nákladov vozidlami, ktorých hmotnosť alebo rozmery prevyšujú maximálne hodnoty stanovené na území štátu druhej strany, ako aj nebezpečných vecí, sa vykonáva iba po prijatí osobitného povolenia od príslušných orgánov štátu tejto strany. Príslušné orgány štátov strán musia odpovedať na žiadosť o vydanie osobitného povolenia najneskôr 30 dní odo dňa jej prijatia.

4. Za porušenie predpisov nesú dopravcovia štátov strán a ich vodiči zodpovednosť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom došlo k porušeniu.

Článok 10

Povolenia uvedené v tejto dohode sa pri preprave, ktorá sa vykonáva na území štátu druhej strany, musia nachádzať vo vozidle a predkladať na požiadanie kontrolných orgánov.

Článok 11

Dopravcovia štátu jednej strany môžu zakladať svoje obchodné zastúpenia na území štátu druhej strany s cieľom organizácie vykonávania prepravy osôb a nákladov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto štátu.

Článok 12

1. Vozidlá, ktoré na základe tejto dohody vykonávajú prepravu, ako aj náhradné dielce na ich opravu sa oslobodzujú od platenia cla a platieb spojených s vlastníctvom a používaním týchto vozidiel (cestná daň) a ich obehom na území štátu druhej strany.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na platenie daní a platieb spojených s používaním platených diaľnic, hlavných ciest, tunelov, mostov a iných inžinierskych a technických cestných stavieb tohto druhu, ani na platenie poplatkov za udelenie osobitných povolení podľa článku 9 ods. 3.

Článok 13

Od platenia cla, daní a iných platieb sú oslobodené

a) náhradné dielce dočasne dovezené na územie štátu druhej strany na opravu vozidla, ktoré vykonáva prepravu v rámci tejto dohody,

b) vymenené a nepoužité dielce, ktoré sa musia vyviezť do štátu evidencie vozidla alebo zničiť pod dohľadom colného orgánu,

c) palivo (nie viac ako 200 l) nachádzajúce sa v nádržiach namontovaných vo vozidle výrobcom, ako aj mazivá potrebné na uskutočnenie prepravy.

Článok 14

Hraničná, colná a sanitárna kontrola sa vykonáva podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátov strán a medzinárodných dohovorov, ktorých sú štáty účastníkmi.

Článok 15

Pri preprave osôb, zvierat, rýchlo sa kaziacich tovarov a nebezpečných vecí sa v cestnej doprave hraničná, colná a sanitárna kontrola vykonáva mimo poradia.

Článok 16

Na vykonávanie ustanovení tejto dohody a riešenie sporov strany vytvoria zo zástupcov príslušných orgánov svojich štátov zmiešanú komisiu.

Zasadnutia zmiešanej komisie sa uskutočňujú na požiadanie príslušného orgánu štátu jednej zo strán striedavo na území štátov strán.

Článok 17

1. Príslušné orgány štátov strán dohliadajú na dodržiavanie ustanovení tejto dohody dopravcami svojich štátov.

2. Vo vzťahu k dopravcom, ktorí na území štátu druhej strany porušujú ustanovenia tejto dohody, príslušné orgány štátu, na ktorého území k porušeniu došlo, môžu prijať tieto opatrenia:

a) upozorniť dopravcu o nevyhnutnosti dodržiavania požiadaviek vnútroštátnych právnych predpisov štátu, na ktorého území sa nachádzajú,

b) dočasne, čiastočne alebo úplne odobrať právo dopravcovi na vykonávanie dopravy na území svojho štátu.

3. O opatreniach prijatých podľa odseku 2 tohto článku sa budú príslušné orgány štátov strán navzájom informovať.

Článok 18

Strany vo vykonávacom protokole určia pravidlá vykonávania tejto dohody.

Vykonávací protokol sa podpisuje súčasne s dohodou a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 19

Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody strán. Zmeny a doplnky musia byť vo forme samostatných protokolov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. V rámci tejto dohody je zmiešaná komisia, zriadená podľa článku 16 tejto dohody, oprávnená meniť a dopĺňať vykonávací protokol. Zmeny a doplnky vykonávacieho protokolu sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

Článok 20

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia neskoršieho písomného oznámenia o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov strán na nadobudnutie jej platnosti.

Každá strana môže dohodu písomne vypovedať.

Platnosť dohody sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

Dané v Bratislave 31. mája 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kazašskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za vládu

Kazašskej republiky:

Saginbek Tokabajevič Tursunov v. r.

VYKONÁVACÍ PROTOKOL

o pravidlách vykonávania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kazašskej republiky (ďalej len „strany“) s cieľom určiť pravidlá vykonávania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej v Bratislave 31. mája 2004 dohodli sa takto:

1. V zmysle dohody príslušnými orgánmi sú

za slovenskú stranu

v článkoch 3, 4, 5, 6, 9 a 17 – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

za kazašskú stranu

a) Ministerstvo dopravy a komunikácií Kazašskej republiky,

b) v článku 9 ods. 1 – Ministerstvo vnútra Kazašskej republiky.

2. Na plnenie článkov 3 a 6 sa stanovujú tieto kategórie povolení na uskutočňovanie prepráv:

a) medzi miestom, ktoré sa nachádza na území štátu jednej strany, a miestom, ktoré sa nachádza na území štátu druhej strany,

b) tranzitom cez územie štátu jednej zo strán do tretieho štátu,

c) z územia štátu jednej zo strán do tretieho štátu alebo z tretieho štátu na územie štátu jednej zo strán.

3. Tlačivo povolenia podľa článkov 3 a 6 vystavuje

slovenská strana: v slovenskom, anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku,

kazašská strana: v kazašskom, ruskom a anglickom jazyku.

Tlačivá povolení platné na príslušný kalendárny rok musia mať poradové čísla, ktoré sú vyplnené na rok, ako aj podpisy zodpovedných osôb a odtlačky pečiatok príslušných orgánov štátov strán vydávajúcich povolenia.

4. Zmiešaná komisia alebo príslušné orgány štátov strán určujú potrebný počet povolení na nasledujúci rok, ktorých vzájomná výmena sa uskutočňuje do 15. decembra kalendárneho roka. Vydané tlačivá povolení platia do dátumu, ktorý je na nich vyznačený.

5. Na rokovaniach zmiešanej komisie sa strany navzájom informujú o stave plnenia ustanovení tejto dohody, zmenách vnútroštátnych právnych predpisov spojených s medzinárodnou cestnou dopravou, o cle, daniach a iných platbách vyberaných pri dovoze, stave prepráv za predchádzajúci rok, režimoch práce hraničných priechodov, využívaní tlačív povolení a iných otázkach zameraných na skvalitnenie prepráv.

6. V prípade zmien uvedených príslušných orgánov štátov strán sa budú strany vzájomne informovať diplomatickou cestou.

Dané v Bratislave 31. mája 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kazašskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tohto vykonávacieho protokolu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za vládu

Kazašskej republiky:

Saginbek Tokabajevič Tursunov v. r.