Oznámenie č. 246/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe nového cestného prepojenia a hraničného mosta cez rieku Poprad v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna

Čiastka 106/2005
Platnosť od 14.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 19. júna 2005 na základe článku 13 ods. 1 a predbežne sa vykonáva odo dňa podpisu dohody na základe článku 13 ods. 1.

246

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2004 bola v Ostrave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe nového cestného prepojenia a hraničného mosta cez rieku Poprad v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna.

Dohoda nadobudne platnosť 19. júna 2005 na základe článku 13 ods. 1 a predbežne sa vykonáva odo dňa podpisu dohody na základe článku 13 ods. 1.

K oznámeniu č. 246/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe nového cestného prepojenia a hraničného mosta cez rieku Poprad v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti dopravy podpísanou 18. augusta 1994 vo Varšave,

berúc do úvahy vzájomnú integráciu v rámci Európskej únie a rozvoj cezhraničnej spolupráce,

vedené snahou o skvalitnenie cestnej premávky medzi oboma štátmi,

s cieľom zlepšiť podmienky rozvoja všestrannej spolupráce medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Cesta č. I/68 na území Slovenskej republiky a štátna cesta č. 87 na území Poľskej republiky budú prepojené na novom mieste, v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna, hraničným mostom cez rieku Poprad, na II. hraničnom úseku spoločnej štátnej hranice medzi hraničnými znakmi II/51/1 a II/52a, b.

(2) Na tento účel sa budú realizovať tieto stavby:

a) nový hraničný most na rieke Poprad (ďalej len „hraničný most“),

b) nový úsek štátnej cesty č. 87 k hraničnému mostu v priestore obce Piwniczna na území Poľskej republiky (ďalej len „poľská prístupová cesta“),

c) nový úsek cesty č. I/68 k hraničnému mostu v priestore obce Mníšek nad Popradom na území Slovenskej republiky (ďalej len „slovenská prístupová cesta“),

d) objekty spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky (ďalej len „objekty hraničného priechodu“).

(3) Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby sa stavby uvedené v odseku 2 skončili do konca roka 2006.

Článok 2

(1) Slovenská zmluvná strana sa na účel vykonávania ustanovení článku 1 zaväzuje

1. pripraviť a riadiť výstavbu hraničného mosta, a to:

a) predložiť poľskej zmluvnej strane koncepciu hraničného mosta a navzájom dohodnúť jeho konštrukciu,

b) zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a príslušné rozhodnutia a povolenia,

c) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie pre medzinárodnú verejnú súťaž na zhotoviteľa a jej odsúhlasenie s poľskou zmluvnou stranou (ďalej len „tendrová dokumentácia“),

d) uskutočniť medzinárodnú verejnú súťaž na zhotoviteľa,

e) zabezpečiť zástupcom poľskej zmluvnej strany účasť na činnosti výberovej komisie zriadenej na výber zhotoviteľa,

f) uzavrieť zmluvu o dielo s víťazom medzinárodnej verejnej súťaže a zabezpečiť výstavbu,

g) vykonávať investorský dozor,

h) počas záručnej lehoty vyžiadať od zhotoviteľa odstránenie prípadných chýb a nedorobkov súvisiacich s výstavbou,

2. vybudovať slovenskú prístupovú cestu,

3. zabezpečiť výstavbu objektov hraničného priechodu.

(2) Poľská zmluvná strana sa na účel vykonávania ustanovení článku 1 zaväzuje

1. spolupracovať so slovenskou zmluvnou stranou pri príprave a riadení výstavby hraničného mosta, a to zabezpečiť

a) príslušné rozhodnutia a povolenia,

b) účasť zástupcov poľskej zmluvnej strany vo výberovej komisii medzinárodnej verejnej súťaže na zhotoviteľa,

c) na svojom území inžiniersko-geologický prieskum a geodetické práce a odovzdať ich výsledky slovenskej zmluvnej strane,

2. vybudovať poľskú prístupovú cestu.

(3) Hraničný most bude naprojektovaný, zrealizovaný a skolaudovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, normami a stavebnotechnickými predpismi platnými v oboch štátoch. V prípade, ak by tieto boli rozdielne, bude sa postupovať podľa tých, ktoré sú prísnejšie. Projektovú dokumentáciu pred vydaním príslušných povolení treba prerokovať v Slovensko-poľskej komisii pre hraničné vody. Pri projektovaní a výstavbe hraničného mosta budú dodržané podmienky stanovené príslušnými vodohospodárskymi orgánmi zmluvných strán pri rešpektovaní ustanovení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vodnom hospodárstve na hraničných vodách podpísanej vo Varšave 14. mája 1977, v súlade s jej platným znením a zároveň tak, aby objekty hraničného mosta nezhoršili odtokové pomery rieky Poprad pri prevedení veľkých vôd a ľadochodov.

(4) Výberové konanie na zhotoviteľa hraničného mosta sa uskutoční v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. V tendrovej dokumentácii bude ponuková cena aj cena jednotlivých položiek vyžadovaná v eurách.

(5) Všetky práce spojené s výstavbou hraničného mosta sa musia vykonávať tak, aby nenarúšali priebeh štátnej hranice.

(6) Projektová dokumentácia hraničného mosta bude vypracovaná v slovenskom a poľskom jazyku.

(7) Ustanovenia tohto článku bude realizovať za slovenskú zmluvnú stranu Slovenská správa ciest okrem odseku 1 bodu 3, ktorý bude realizovať Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, a za poľskú zmluvnú stranu Generálne riaditeľstvo verejných ciest (ďalej len „príslušné orgány“).

Článok 3

Zmluvné strany budú preberať objekty stavby hraničného mosta spoločne prostredníctvom príslušných orgánov a za prítomnosti zhotoviteľa prác, podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných v oboch štátoch, podľa noriem a stavebnotechnických predpisov platných v oboch štátoch a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na výstavbu hraničného mosta.

Článok 4

Údržba hraničného mosta sa bude riadiť ustanoveniami Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Bratislave 29. novembra 1995.

Článok 5

(1) Každá zo zmluvných strán hradí náklady na výkup pozemkov a vybudovanie stavieb uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré sa nachádzajú na území jej štátu.

(2) Poľská zmluvná strana uhradí slovenskej zmluvnej strane administratívne náklady, ktoré sa týkajú najmä úkonov uvedených v článku 2 ods. 1 bode 1, vo výške 10 % stavebných nákladov na výstavbu poľskej časti hraničného mosta vyplývajúcich z dohodnutej ceny v zmluve o dielo na výstavbu hraničného mosta neobsahujúce daň z pridanej hodnoty z tovarov a služieb podľa slovenských právnych predpisov. Administratívne náklady zaplatí príslušný orgán poľskej zmluvnej strany do 30 dní odo dňa prijatia faktúry poľskou zmluvnou stranou od príslušného orgánu slovenskej zmluvnej strany vystavenej v eurách.

(3) Existujúca a nová vypracovaná dokumentácia, najmä geodetická dokumentácia a inžiniersko-geologický prieskum, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie projektu hraničného mosta, budú bezplatne dané k dispozícii príslušným orgánom poľskej zmluvnej strany príslušnému orgánu slovenskej zmluvnej strany.

(4) Zmluvné strany vynaložia úsilie na získanie finančnej podpory na výstavbu hraničného mosta z príslušného fondu Európskej únie.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán sa po zrealizovaní výstavby mosta v súlade s touto dohodou stane vlastníkom tej časti hraničného mosta, ktorá sa nachádza na jej štátnom území.

Článok 7

(1) Zhotoviteľ, ktorý bude realizovať výstavbu hraničného mosta, sa v zmluve o dielo na jeho výstavbu zaviaže, že bude vystavovať príslušnému orgánu slovenskej zmluvnej strany osobitné faktúry za vykonané práce podľa ich príslušnosti k štátnemu územiu zmluvných strán na

a) spodnú stavbu, t. j. predmostia, piliere a úpravy koryta toku rieky Poprad,

b) hornú stavbu vrátane jej vybavenia.

(2) Príslušný orgán poľskej zmluvnej strany bude uhrádzať príslušnému orgánu slovenskej zmluvnej strany finančné časti platieb, ktoré na ňu pripadajú a ktoré sa týkajú výstavby hraničného mosta, na základe faktúr zaslaných slovenskou zmluvnou stranou a neobsahujúcich daň z pridanej hodnoty za tovary a služby. Platby sa budú uhrádzať v prospech zhotoviteľa príslušným orgánom slovenskej zmluvnej strany na základe faktúr predkladaných zhotoviteľom.

(3) Príslušný orgán slovenskej zmluvnej strany oznámi príslušnému orgánu poľskej zmluvnej strany s dvojmesačným predstihom približnú sumu finančných prostriedkov potrebných na platby uvedené v odseku 2.

(4) Záverečné vyúčtovanie nákladov na výstavbu hraničného mosta medzi príslušnými orgánmi oboch strán sa uskutoční do 30 dní odo dňa záverečnej kolaudácie.

(5) Všetky platby príslušného orgánu poľskej zmluvnej strany príslušnému orgánu slovenskej zmluvnej strany budú sa uhrádzať v eurách do 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

(6) Príslušný orgán slovenskej zmluvnej strany po podpise zmluvy o dielo na výstavbu hraničného mosta bezodkladne zašle príslušnému orgánu poľskej zmluvnej strany jedno pôvodné vyhotovenie zmluvy o dielo.

Článok 8

(1) Zmluvné strany umožnia občanom štátov zmluvných strán a občanom tretích štátov, ktorí vykonávajú práce pri výstavbe hraničného mosta podľa tejto dohody a ktorí nemajú vízovú povinnosť v žiadnom zo štátov zmluvných strán, prekračovať štátnu hranicu v priestore staveniska hraničného mosta a zdržiavať sa v tej časti stavby, ktorá sa nachádza na území štátu druhej zmluvnej strany bez povolenia na pobyt a povolenia na zamestnanie, ak budú mať pri sebe platný doklad, ktorý ich oprávňuje prekračovať štátnu hranicu.

(2) Zmluvné strany umožnia občanom tretích štátov, ktorí majú vízovú povinnosť v jednom zo štátov zmluvných strán a ktorí vykonávajú práce podľa tejto dohody, prekračovať štátnu hranicu v priestore staveniska hraničného mosta a zdržiavať sa v tej časti stavby, ktorá sa nachádza na území štátu druhej zmluvnej strany, ak sú zamestnaní v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o zamestnávaní cudzincov, dostali vízum a majú pri sebe platný doklad, ktorý ich oprávňuje prekračovať štátnu hranicu.

(3) Problematiku, ktorá sa týka režimu na štátnej hranici v súvislosti s výstavbou hraničného mosta, dohodnú príslušné orgány ochrany štátnych hraníc zmluvných strán pred začatím výstavby.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán oznámia svojim hraničným a colným orgánom termíny začatia a skončenia výstavby hraničného mosta 14 dní pred začiatkom prác.

Článok 10

(1) Na dodávky tovarov a služieb v súvislosti s výstavbou hraničného mosta sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy oboch zmluvných strán týkajúce sa dane z pridanej hodnoty.

(2) Technika, náradie, zariadenia, vozidlá a dopravné prostriedky potrebné na výkon prác v rámci tejto dohody, ako aj materiál potrebný na výstavbu hraničného mosta sa môžu doviezť z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany podľa vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán.

(3) Príslušné daňové a colné orgány zmluvných strán sa budú navzájom kontaktovať, odovzdávať si potrebné informácie a poskytovať si pomoc pri uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2. Zástupcovia týchto orgánov sú oprávnení zdržiavať sa na stavenisku hraničného mosta a vykonávať tam úkony podľa ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2, ktoré sú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 11

(1) Na účely plnenia tejto dohody zmluvné strany ihneď po jej podpísaní zabezpečia vytvorenie slovensko-poľskej zmiešanej komisie (ďalej len „zmiešaná komisia“), ktorá bude zložená zo slovenskej a poľskej delegácie. Zmluvné strany zabezpečia vzájomnú výmenu informácie o vymenovaných predsedoch delegácií.

(2) Každý predseda delegácie môže zvolať zasadnutie zmiešanej komisie po dohode s predsedom delegácie druhej strany. Toto zasadnutie sa musí uskutočniť do jedného mesiaca od prijatia návrhu na jeho zvolanie. Zasadania zmiešanej komisie sa budú uskutočňovať striedavo v oboch štátoch.

(3) Úlohou zmiešanej komisie je vyjasňovať problémy týkajúce sa uplatňovania tejto dohody a predkladať názory a odporúčania príslušným orgánom zmluvných strán, ktoré sa týkajú najmä

a) konštrukcie a parametrov hraničného mosta,

b) určenia rozsahu spoločných prác,

c) overenia projektu hraničného mosta,

d) platby a platobných podmienok,

e) podmienok kolaudácie objektov hraničného mosta,

f) rozdelenia nákladov na výstavbu hraničného mosta,

g) preberania a odovzdávania do prevádzky objektov hraničného mosta,

h) termínov realizácie výstavby,

i) výkladu tejto dohody alebo jej uplatňovania v prípade rozdielnych stanovísk.

(4) Delegácie zúčastnené v zmiešanej komisii sú povinné poskytovať si vzájomnú pomoc pri príprave podkladov, ktoré uznajú za potrebné na rozhodovanie zmiešanej komisie.

(5) Zmiešaná komisia prijíma rozhodnutia na základe vzájomnej dohody predsedov oboch delegácií.

(6) Príslušné orgány zmluvných strán pred prvým zasadnutím zmiešanej komisie oznámia mená splnomocnencov, ktorí sú oprávnení vysvetľovať všetky problémy spojené s výstavbou hraničného mosta vrátane výkonu spoločných geodetických prác, preverovania kvality a správnosti vyúčtovania pred prvým zasadnutím zmiešanej komisie. Podrobný rozsah činnosti uvedených splnomocnencov sa určí na prvom zasadaní zmiešanej komisie.

Článok 12

(1) Rozdielne stanoviská, ktoré vzniknú počas výkladu a vykonávania tejto dohody, sa budú riešiť na základe návrhu zmiešanej komisie rokovaniami zástupcov poverených ministrami zmluvných strán, ktorí riadia otázky dopravy.

(2) V prípadoch, keď sa nedosiahne dohoda na základe rokovaní uvedených v odseku 1, budú obe zmluvné strany riešiť spory diplomatickou cestou.

Článok 13

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť 90. dňom po dni výmeny nót o jej schválení. Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

(2) Táto dohoda bude platná až do splnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú.

(3) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Dané v Ostrave 23. novembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Krzysztof Opawski v. r.