241

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2004 bola v Luxemburgu podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2005 na základe článku 17 ods. 1.

K oznámeniu č. 241/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice

Vláda Slovenskej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky

s vedomím významu cezhraničnej spolupráce pri zamedzovaní, znižovaní a kontrole vplyvov na životné prostredie všeobecne, a najmä pri navrhovaných činnostiach s možnými závažnými vplyvmi na životné prostredie presahujúcimi štátne hranice,

s predsavzatím uplatniť Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice z 25. februára 1991 vo fínskom Espoo (ďalej len „dohovor z Espoo“) na obojstranný úžitok Slovenskej republiky a Rakúskej republiky,

s vedomím, že konkrétne úpravy a transparentný postup pre proces posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou uľahčí, urýchli a podporí spoluprácu pri procese prerokovania medzi zainteresovanými účastníkmi obidvoch krajín, či už ide o správne orgány a záujmové subjekty alebo verejnosť,

s úmyslom zabezpečiť, aby cezhraničné vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie boli pri rovnocennej účasti správnych orgánov a verejnosti oboch krajín včas a detailne zistené, popísané a vyhodnotené, pokiaľ možno čo najskôr a čo najobsiahlejšie a aby výsledok bol primerane vzatý do úvahy pri všetkých rozhodnutiach, ktoré sú relevantné pre schválenie navrhovanej činnosti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Oblasť aplikácie

(1) Táto dohoda sa bude uplatňovať pri navrhovaných činnostiach, pri ktorých jedna zmluvná strana vykonáva na základe jej vnútroštátnych právnych predpisov posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „strana pôvodu“), ktoré by mohli mať závažný vplyv na životné prostredie druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá strana“).

(2) V procese posudzovania vplyvov činností na životné prostredie podľa odseku 1 (ďalej len „medzištátne posudzovanie“) sa budú uplatňovať články 2 až 7 dohovoru z Espoo spoločne s podrobnými úpravami definovanými v článkoch 2 až 14 tejto dohody.

Článok 2

Oznámenie

(1) Strany pôvodu sa navzájom informujú o činnostiach uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody.

(2) V rámci oznámenia poskytne rakúska strana, ak je stranou pôvodu, slovenskej strane

a) základné údaje o navrhovanej činnosti, najmä názov činnosti, názov a sídlo navrhovateľa, účel, charakter, miesto vykonávania činnosti, stručný opis technického a technologického riešenia, predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice, grafickú prílohu – v slovenčine,

b) koncept správy o hodnotení v nemčine. Ak navrhovateľ nepodá návrh na vykonanie predbežného konania, zašle správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie a žiadosť o povolenie v nemčine,

c) informáciu o druhu povolenia činností v slovenčine,

d) informáciu o procese posudzovania v Rakúsku v slovenčine,

e) prípadne ďalšie dostupné podklady relevantné pre rozhodnutie – v nemeckom jazyku

a stanoví lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany, primeranú navrhovanej činnosti, ktorá nesmie byť dlhšia ako štyri týždne od doručenia oznámenia – v slovenčine.

(3) V rámci oznámenia poskytne slovenská strana, ak je stranou pôvodu, rakúskej strane

a) základné údaje o navrhovanej činnosti, najmä názov činnosti, názov a sídlo navrhovateľa, účel, charakter, miesto vykonávania činnosti, stručný opis technického a technologického riešenia, predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice, grafickú prílohu – v nemčine,

b) celý zámer v slovenčine,

c) informáciu o druhu povolenia činností v nemčine,

d) informáciu o procese posudzovania v Slovenskej republike v nemčine,

e) prípadne ďalšie dostupné podklady relevantné pre rozhodnutie – v slovenskom jazyku

a stanoví lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany, primeranú navrhovanej činnosti, ktorá nesmie byť dlhšia ako štyri týždne od doručenia oznámenia – v nemčine.

(4) Údaje podľa odsekov 2 a 3 tohto článku sa budú odovzdávať takto:

a) ak je stranou pôvodu rakúska strana, zašle príslušná rakúska krajinská vláda alebo rakúske Spolkové ministerstvo dopravy, inovácie a technológie, po dohode s rakúskym Spolkovým ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva, oznámenie podľa odseku 2 tohto článku Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,

b) ak je stranou pôvodu slovenská strana, zašle Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznámenie podľa odseku 3 tohto článku rakúskemu Spolkovému ministerstvu poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva.

(5) Oznámenie sa predkladá:

a) ak je stranou pôvodu rakúska strana: po podaní návrhu na predbežné konanie navrhovateľom, najneskôr však do času, v ktorom príslušný úrad vyrozumie o tom ďalšie správne úrady; ak sa nepodá návrh na predbežné konanie: po predložení správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie, najneskôr do času vyvesenia verejného oznámenia,

b) ak je stranou pôvodu slovenská strana: po obdržaní zámeru od navrhovateľa, najneskôr do času, keď o tom informuje účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

(6) Ak je to možné a účelné, poskytne strana pôvodu dotknutej strane možnosť vyjadriť sa v prípadnom zisťovacom konaní bez účasti verejnosti.

(7) Dotknutá strana bez zbytočného odkladu, najneskôr však do času uvedeného v oznámení informuje stranu pôvodu vo vlastnom jazyku, či sa zúčastní, alebo nezúčastní na posudzovaní. Ak sa na posudzovaní zúčastní, tak zároveň oznámi, kto bude kontaktným orgánom (vrátane kontaktných osôb, ich adresy, telefónnych a faxových čísiel a pod.), aké ďalšie informácie požaduje a podľa možnosti zašle dostupné údaje o dotknutom území.

(8) Ak dotknutá strana oznámila, že sa zúčastní na medzištátnom posudzovaní, tak stanoví strana pôvodu po dohode s dotknutou stranou termíny a lehoty pre jednotlivé časti medzištátneho posudzovania, ak tieto lehoty nie sú definované touto dohodou.

(9) V prípade potreby si zmluvné strany poskytnú ďalšie relevantné informácie na posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti, ktoré majú k dispozícii.

(10) Ak jedna zo zmluvných strán usúdi, že môže byť závažne dotknutá cezhraničným vplyvom navrhovanej činnosti spadajúcej pod článok 1 ods. 1 a ak nebola informovaná podľa článku 2 ods. 1, tak môže požiadať o účasť na medzištátnom posudzovaní. Ak s tým strana pôvodu súhlasí, zašle dotknutá strana údaje uvedené v odseku 1. Dotknutá strana sa potom zapojí do medzištátneho posudzovania v súlade s touto dohodou.

Článok 3

Správa o hodnotení a posudky

(1) Ak obdrží strana pôvodu v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie a žiadosť alebo žiadosti o povolenie, predloží ich bez zbytočného odkladu dotknutej strane.

(2) Podobne sa postupuje po obdržaní ďalších dokumentov:

a) rakúska strana poskytne slovenskej strane posudok o hodnotení vplyvov na životné prostredie/záverečné hodnotenie vplyvov na životné prostredie, prípadne ďalšie relevantné odborné posudky,

b) slovenská strana poskytne rakúskej strane posudok o hodnotení vplyvov na životné prostredie, prípadne ďalšie relevantné odborné posudky.

(3) Časti dokumentov podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu vplyvov činností na životné prostredie dotknutej strany, sa poskytnú v jazyku dotknutej strany.

Článok 4

Účasť verejnosti dotknutej strany

(1) Dotknutá strana zabezpečí, aby sa verejnosť mohla na posudzovaní činnosti v rámci medzištátneho posudzovania zúčastniť v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako verejnosť strany pôvodu.

(2) Dotknutá strana informuje svoju verejnosť o možnostiach a formách účasti na medzištátnom posudzovaní, najmä o možnosti predloženia písomného stanoviska k navrhovanej činnosti a o čase a mieste ich podania.

(3) Dotknutá strana predloží strane pôvodu zoznam predložených stanovísk účastníkov medzištátneho posudzovania v jazyku strany pôvodu a originály všetkých stanovísk.

Článok 5

Verejné prerokovanie

(1) Ak strana pôvodu organizuje verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, oboznámi s touto skutočnosťou dotknutú stranu a umožní účasť verejnosti dotknutej strany.

(2) Ak dotknutá strana prejaví záujem o konanie verejného prerokovania na svojom území, zabezpečí strana pôvodu podľa možnosti účasť navrhovateľa, spracovateľov posudkov a prípadne ďalších odborníkov, ktorí sa na medzištátnom posudzovaní zúčastňujú.

(3) Zmluvná strana, ktorá organizuje verejné prerokovanie, vyhotoví z prerokovania protokol a predloží ho do šiestich týždňov druhej zmluvnej strane v jej jazyku.

(4) Ak je rakúska strana stranou pôvodu, a podľa rakúskeho práva sa nekoná verejné prerokovanie, umožní príslušný rakúsky orgán zástupcom Slovenskej republiky zúčastniť sa na ústnom prorokovaní bez účasti verejnosti.

Článok 6

Konzultácie

(1) Konzultácie sa môžu konať v každom štádiu posudzovania a povoľovacieho konania po vzájomnej dohode medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou. Na začiatku konzultácií si strany dohodnú časový harmonogram, obsah a účastníkov.

(2) Obsahom konzultácií môžu byť najmä:

a) vzájomné oboznámenie so svojím stanoviskom,

b) upresnenie opatrení na vylúčenie alebo zníženie cezhraničných vplyvov na životné prostredie,

c) spoločné opatrenia, ak sú možné,

d) zabezpečenie vzájomnej informovanosti,

e) poprojektová analýza.

(3) Súčasťou konzultácií môže byť prerokovanie navrhovanej činnosti v existujúcich orgánoch (napr. Komisia pre hraničné vody).

Článok 7

Záverečné stanoviská a povoľovacie rozhodnutia

(1) Strana pôvodu odovzdá dotknutej strane,

a) ak je stranou pôvodu rakúska strana, všetky povoľovacie rozhodnutia, ako aj prípadné vyhlášky o trasách, rozhodnutia súdu k danej veci,

b) ak je stranou pôvodu slovenská strana, záverečné stanovisko z procesu posudzovania, všetky rozhodnutia o povolení činnosti, prípadne súdne rozhodnutia k danej veci.

(2) Dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku sa odovzdajú bez zbytočného odkladu, najneskôr do štyroch týždňov po ich vydaní. Závery (pri konečnom stanovisku), výrok, opatrenia a pre dotknutú stranu podstatné časti zdôvodnenia sa odovzdajú v jazyku dotknutej strany a úplné znenie dokumentu v jazyku strany pôvodu.

Článok 8

Poprojektová analýza

Na základe žiadosti strany pôvodu alebo dotknutej strany sa rozhodne, či bude vykonaná poprojektová analýza, a pokiaľ áno, tak v akom rozsahu. Prihliadať sa pritom bude na možné nepriaznivé vplyvy činnosti presahujúce štátne hranice, ktoré boli predmetom medzištátneho posudzovania. Postupovať sa bude podľa článku 7 dohovoru z Espoo.

Článok 9

Zásady pre stanovovanie a dodržiavanie lehôt

(1) Do lehôt sa podľa tejto dohody nezapočítavajú dni počas poštovej prepravy.

(2) Pri stanovení lehôt sa musia zohľadniť lehoty stanovené vnútroštátnymi predpismi strany pôvodu a zložitosti medzištátneho posudzovania (charakteru navrhovanej činnosti, prekladov a pod.).

Článok 10

Použitie jazykov

Tlmočenie počas konzultácií a rokovaní vrátane verejného prerokovania zabezpečuje pozývajúca zmluvná strana, ak sa zmluvné strany nedohodnú na jednom spoločnom jazyku.

Článok 11

Forma odovzdávania dokumentov

Všetky dokumenty sa odovzdávajú v písomnej podobe, a pokiaľ je to možné, i v elektronickej podobe.

Článok 12

Náklady

(1) Náklady na preklad podkladov strany pôvodu do jazyka dotknutej strany a náklady spojené s konzultáciami a rokovaniami vrátane verejného prerokovania, ak sa vedú na území strany pôvodu, znáša strana pôvodu.

(2) Náklady spojené s organizáciou a zabezpečením verejného prerokovania znáša pozývajúca zmluvná strana. Svoje vlastné náklady hradí každá zmluvná strana samostatne.

Článok 13

Spoločné projekty

Pri navrhovaných činnostiach, v ktorých sú obidve zmluvné strany zároveň stranou pôvodu i dotknutou stranou, sa obidve strany snažia o súčasné a pokiaľ možno i spoločné vykonávanie posudzovania vplyvov na životné prostredie a plnenie tejto dohody.

Článok 14

Kompetencie

Za vykonávanie ustanovení tejto dohody je zodpovedné

a) za slovenskú stranu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

b) za rakúsku stranu Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva, Spolkové ministerstvo dopravy, inovácie a technológie a príslušné krajinské vlády.

Článok 15

Vzťah k iným zmluvám

Existujúce medzinárodnoprávne záväzky zmluvných strán zostávajú touto dohodu nedotknuté.

Článok 16

Urovnanie sporov

Spory medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo dohovoru z Espoo sa zmluvné strany budú snažiť najskôr riešiť rokovaním. V prípade ak sa nedohodnú, môže ktorákoľvek strana sporu predložiť spor na arbitráž podľa prílohy VII dohovoru z Espoo. Takéto arbitrážne konanie je možné začať len v prípade, ak obidve zmluvné strany podali vyhlásenie podľa článku 15 ods. 2 písm. b) dohovoru z Espoo.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi oboch zmluvných strán. Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca, nasledujúcom po dni doručenia neskoršej nóty, ktorou sa zmluvné strany navzájom informujú o tom, že boli splnené podmienky ustanovené vnútroštátnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Zmluvné strany sa navzájom informujú o zmenách vnútroštátnych právnych predpisov relevantných pre túto dohodu. Táto dohoda sa môže meniť a doplňovať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne diplomatickou cestou vypovedať. Pred vypovedaním dohody je zmluvná strana uvažujúca o vypovedaní dohody povinná konzultovať s druhou stranou dôvody výpovede a možné riešenia vylučujúce skončenie platnosti dohody výpoveďou. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(4) Medzištátne posudzovanie tých činností, u ktorých pri skončení platnosti tejto dohody sa už vykonalo oznámenie podľa článku 2 ods. 1 tejto dohody a u ktorých už existuje stanovisko dotknutej strany podľa článku 2 ods. 7, je potrebné dokončiť podľa ustanovení tejto dohody.

Dané v Luxemburgu 14. októbra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

László Miklós v. r.

Za vládu

Rakúskej republiky:

Josef Pröll v. r.