Vyhláška č. 239/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke

Čiastka 104/2005
Platnosť od 09.06.2005
Účinnosť od 15.06.2005

239

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. mája 2005,

ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka, v katastrálnom území Lúka nad Váhom.

(2) Zdroj prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, horečnato-vápenatá, slabo alkalická, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 537,0 mg.l-1, s teplotou 10,7 oC, s obsahom plynu CO2 15,84 mg.l-1 a s výdatnosťou 13,0 l.s-1.

§ 2

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Lúka nad Váhom. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnych územiach Lúka nad Váhom a Hrádok. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Novom Meste nad Váhom a na Obecnom úrade v Lúke.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 239/2005 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA ZDROJOV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD V LÚKE

Obrázek 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 239/2005 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA ZDROJOV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD V LÚKE

Obrázok 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 239/2005 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM ZDROJOV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD V LÚKE

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je zobrazené na mapovom podklade – Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5000, list Piešťany 4-3 a list Piešťany 3-3.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Ochranné pásmo je vymedzené v bezprostrednom okolí vrtu CC-1, tvorí ho uzavretý polygón s rozmermi strán 19,35 × 22,18 × 12,78 4,65 × 14,61 m. Ochranné pásmo sa nachádza na parcele číslo 843/6.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je zobrazené na mapovom podklade Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list Piešťany 35-32 a list Nové Mesto nad Váhom 35-14.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni transportno-akumulačnú a infiltračnú oblasť. Hranica ochranného pásma II. stupňa sa začína v sedle severozápadne od kóty 242 m n. m. v nadmorskej výške 240 m n. m., odkiaľ pokračuje severným smerom cez západný svah údolia popri kóte 219 m n. m. do oblasti Dolného vŕška, kde sa mierne stáča severovýchodným smerom až do malého údolia, kde križuje poľnú cestu. Severná hranica pokračuje severným svahom Ihelníka, obchádza Lackovu kopanicu zo severnej strany, prechádza naprieč údolím, križuje lesnú cestu, veľkým oblúkom kopíruje severný výbežok chrbta Tematínskych vrchov a pokračuje smerom na Tematín. Pod Tematínom sa hranica ostro stáča západným smerom, malým oblúkom obchádza kótu 498 m n. m. zo severu a pokračuje horským chrbtom smerom na Ihelník. V nadmorskej výške 500 m n. m. sa hranica ostro stáča juhozápadným smerom a vedie hrebeňom na kótu Bôrovište 418 m n. m., kde sa stáča západným smerom a postupne juhozápadným smerom až do sedla, kde sa uzatvára hranica ochranného pásma II. stupňa.

Príloha č. 4

k vyhláške č. 239/2005 Z. z.

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY ZDROJOV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD V LÚKE

Ochranné pásma zdrojov prírodnych minerálnych vôd v Lúke sa ustanovujú na základe výsledkov hydrogeologickej čiastkovej záverečnej správy Lúka – hydrogeologický vrt CC-1 a hydrogeologickej záverečnej správy Lúka – hydrogeologické vrty CC-1 a CC-2; Dzúrik, Tomana, 2003.

Hydrogeologická štruktúra zdrojov prírodných minerálnych vôd patrí medzi otvorené štruktúry s infiltračnou, akumulačnou a odkrytou výverovou oblasťou.

Záujmové územie Lúka sa nachádza v hydrogeologickom rajóne MG 047 – Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca. Záujmové územie je súčasťou štruktúry – kryha Tematínskych vrchov v čiastkovom hydrogeologickom rajóne VH 10 karbonátov triasu chočského príkrovu, ktorá má polkruhový tvar medzi obcami Hôrka – Hrádok – Lúka – Modrová – Hubina – Stará Lehota. Hydrogeologický kolektor v kryhe Tematínskych vrchov tvoria hlavne karbonáty (masívne wettersteinské dolomity s polohami vápencov) stredného a vrchného triasu chočského príkrovu hronika. Vlastná dolomitová kryha má jednoduchú geologickú stavbu s generálnym sklonom vrstiev 20 – 30o na západ. Severnú, východnú a južnú hranicu tvorí bazálna násunová príkrovová plocha nad nepriepustnými alebo len slabo priepustnými jursko-kriedovými súvrstviami krížňanského príkrovu. Západná hranica je zlomová, približne subvertikálna. Je prekrytá paleogénnymi bazálnymi zlepencami a pieskovcami, neogénnymi pieskovcami, štrkmi a piesčitými ílmi, ako aj kvartérnymi štrkopiesčitými aluviálnymi náplavami Váhu. Zo severu, východu a juhu je hydrogeologická štruktúra ohraničená násunovou líniou chočského príkrovu na nepriepustné slienité sedimenty fatrika.

Za infiltračnú oblasť sa považujú západné svahy Považského Inovca. Podzemné vody sú dotované výlučne atmosférickými zrážkami a infiltrujú do väčších hĺbok. Podzemné vody sa akumulujú v puklinovom a puklinovo-medzizrnovom prostredí dolomitov a vápencov vrchného a stredného triasu, kde prebieha obeh podzemných vôd prevažne s voľnou hladinou.

Vrt CC-1 zachytáva podzemné vody v akumulačnej oblasti na styku karbonátov a paleogénu.

Výverová oblasť je odkrytá. Vo výverovej oblasti vlastný kolektor podzemných vôd dolomity stredného a vrchného triasu vystupuje priamo na povrch, lokálne zakrytý priepustnými deluviálnymi kvartérnymi sedimentmi.

Z genetického hľadiska prírodná minerálna voda v Lúke je meteorického pôvodu. Základným procesom tvorby chemického zloženia podzemnej vody je rozpúšťanie karbonátov – dolomitov. Takto vytvorená prírodná minerálna voda v Lúke je slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanového, horečnato-vápenatého chemického typu, slabo alkalická, studená, hypotonická.