Oznámenie č. 23/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a vrátenia dane z pridanej hodnoty

Čiastka 13/2005
Platnosť od 28.01.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

23

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 61 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

opatrenie zo 17. januára 2005 č. MF/2989/2005-73, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a vrátenia dane z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.