Nariadenie vlády č. 223/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Čiastka 97/2005
Platnosť od 31.05.2005
Účinnosť od 01.06.2005

OBSAH

223

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. mája 2005,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov sa mení takto:

Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z. znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z.

KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

Tabuľka 01


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.