Oznámenie č. 222/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Vyhlásení o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na použitie článku 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu

Čiastka 96/2005
Platnosť od 31.05.2005

222

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. februára 2005 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na použitie článku 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (oznámenie č. 193/1993 Z. z.) aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.

Do textu vyhlásenia možno nazrieť na Odbore justičnej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.