Oznámenie č. 22/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva

Čiastka 13/2005
Platnosť od 28.01.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 477/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. novembra 2007.

22

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 19. januára 2005 č. 79/M-2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva.

Výnos ustanovuje možnosť poskytovať dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva fyzickým osobám a právnickým osobám v oblasti civilného letectva.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 1/2005 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.