Vyhláška č. 212/2005 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Účinnosť od 01.06.2005

212

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

zo 4. mája 2005,

ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) vzor žiadosti fyzickej osoby podnikateľa o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike uvedený v prílohe č. 1,

b) vzor žiadosti právnickej osoby o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


Ján Matuský v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 212/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 212/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 02