Opatrenie č. 21/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005

Čiastka 12/2005
Platnosť od 26.01.2005
Účinnosť od 01.02.2005

OBSAH

21

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. januára 2005

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13e ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 654/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005 je 14,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 500 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2005.


v z. Vladimil Podstránsky v. r.