Oznámenie č. 205/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

Čiastka 90/2005
Platnosť od 21.05.2005 do31.12.2005
Zrušený 597/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

205

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.

opatrenie z 11. mája 2005 č. 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (oznámenie č. 649/2004 Z. z.).

Týmto opatrením sa zosúlaďujú názvy jednotlivých položiek aktív, pasív, podsúvahových položiek, výnosov a nákladov s terminológiou ustanovenou v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. MF/11938/2004-74 (oznámenie č. 731/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.