Nariadenie vlády č. 204/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 90/2005
Platnosť od 21.05.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do30.06.2006
Zrušený 316/2006 Z. z.

204

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. mája 2005,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené stupnice platových taríf vypracované v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2005.

§ 2

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2005 patrí tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 3.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 413/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.

Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 820 5 950 6 150 6 430 6 890 7 420 8 040 8 700 9 560 10 120 10 740 11 400 12 180 13 090
2 do 4 6 020 6 170 6 380 6 680 7 160 7 730 8 370 9 060 9 940 10 530 11 180 11 870 12 680 13 630
3 do 6 6 230 6 380 6 620 6 920 7 430 8 020 8 700 9 420 10 330 10 950 11 620 12 340 13 180 14 160
4 do 9 6 430 6 600 6 850 7 170 7 710 8 330 9 030 9 780 10 720 11 360 12 050 12 800 13 680 14 710
5 do 12 6 630 6 810 7 070 7 420 7 980 8 630 9 360 10 130 11 110 11 770 12 500 13 260 14 190 15 250
6 do 15 6 840 7 040 7 300 7 680 8 250 8 930 9 690 10 490 11 500 12 190 12 940 13 730 14 680 15 780
7 do 18 7 050 7 250 7 530 7 920 8 540 9 230 10 020 10 850 11 900 12 600 13 380 14 200 15 180 16 320
8 do 21 7 250 7 470 7 760 8 170 8 810 9 520 10 350 11 200 12 290 13 020 13 820 14 670 15 680 16 850
9 do 24 7 460 7 680 7 990 8 420 9 080 9 830 10 680 11 560 12 670 13 430 14 260 15 130 16 180 17 390
10 do 28 7 650 7 900 8 220 8 670 9 360 10 130 11 000 11 920 13 060 13 840 14 690 15 590 16 680 17 930
11 do 32 7 850 8 110 8 440 8 930 9 630 10 430 11 340 12 270 13 450 14 260 15 130 16 070 17 180 18 470
12 nad 32 8 050 8 330 8 670 9 170 9 900 10 730 11 670 12 630 13 840 14 670 15 570 16 530 17 680 19 010

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.

Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 660 5 820 6 030 6 310 6 840 7 540 8 520 9 430 10 520 11 470 11 950 12 790 13 760 14 890
2 do 4 5 860 6 030 6 250 6 560 7 110 7 830 8 780 9 700 10 860 11 820 12 430 13 310 14 320 15 500
3 do 6 6 060 6 240 6 480 6 800 7 370 8 140 8 980 9 930 11 100 12 100 12 930 13 830 14 880 16 110
4 do 9 6 260 6 440 6 700 7 050 7 640 8 430 9 310 10 310 11 520 12 560 13 410 14 350 15 450 16 720
5 do 12 6 450 6 650 6 920 7 290 7 920 8 730 9 640 10 680 11 940 13 010 13 890 14 880 16 000 17 330
6 do 15 6 650 6 850 7 140 7 540 8 180 9 020 9 980 11 060 12 360 13 470 14 390 15 390 16 570 17 930
7 do 18 6 850 7 070 7 360 7 780 8 450 9 320 10 310 11 420 12 780 13 930 14 870 15 920 17 130 18 550
8 do 21 7 050 7 280 7 580 8 020 8 720 9 620 10 640 11 800 13 200 14 390 15 360 16 430 17 690 19 160
9 do 24 7 230 7 480 7 810 8 260 8 990 9 910 10 970 12 170 13 620 14 850 15 840 16 960 18 250 19 770
10 do 28 7 430 7 690 8 030 8 520 9 260 10 210 11 310 12 550 14 040 15 310 16 330 17 480 18 820 20 380
11 do 32 7 630 7 900 8 250 8 760 9 520 10 510 11 630 12 920 14 460 15 760 16 820 18 000 19 370 20 990
12 nad 32 7 830 8 100 8 480 9 000 9 800 10 800 11 970 13 290 14 880 16 220 17 300 18 520 19 940 21 600

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 040 5 230 5 490 7 150 7 710 8 340 9 040 10 480 12 130 14 220 15 260 16 360 17 590 19 010
2 do 4 5 220 5 420 5 690 7 420 8 010 8 670 9 410 10 910 12 620 14 790 15 880 17 030 18 310 19 780
3 do 6 5 390 5 610 5 900 7 710 8 320 9 010 9 780 11 340 13 130 15 380 16 510 17 690 19 030 20 560
4 do 9 5 570 5 800 6 100 7 980 8 620 9 350 10 150 11 760 13 620 15 960 17 130 18 360 19 750 21 340
5 do 12 5 740 5 990 6 310 8 250 8 930 9 680 10 520 12 190 14 110 16 540 17 760 19 040 20 460 22 110
6 do 15 5 920 6 170 6 510 8 540 9 230 10 020 10 890 12 620 14 610 17 130 18 380 19 710 21 190 22 890
7 do 18 6 090 6 350 6 720 8 810 9 540 10 350 11 260 13 050 15 110 17 700 19 010 20 370 21 900 23 680
8 do 21 6 270 6 540 6 920 9 090 9 850 10 690 11 620 13 480 15 600 18 290 19 620 21 040 22 630 24 450
9 do 24 6 450 6 730 7 130 9 370 10 150 11 030 11 990 13 910 16 100 18 870 20 250 21 710 23 340 25 230
10 do 28 6 630 6 920 7 330 9 640 10 460 11 360 12 370 14 330 16 590 19 450 20 870 22 390 24 070 26 010
11 do 32 6 790 7 110 7 540 9 920 10 760 11 700 12 740 14 760 17 090 20 030 21 500 23 050 24 780 26 790
12 nad 32 6 970 7 300 7 740 10 200 11 070 12 030 13 100 15 190 17 590 20 610 22 120 23 720 25 500 27 560