Rozhodnutie č. 202/2005 Z. z.Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým sa mení Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z. a rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 348/2002 Z. z.

Čiastka 89/2005
Platnosť od 14.05.2005
Účinnosť od 14.05.2005 do30.12.2019
Zrušený 500/2019 Z. z.

202

ROZHODNUTIE

pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 14. apríla 2005,

ktorým sa mení Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z. a rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 348/2002 Z. z.

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 14. apríla 2005 schválilo túto zmenu Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z. a rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 348/2002 Z. z.:

Čl. I

§ 5 znie:

㤠5

(1) Ústavný súd rozhoduje v trojčlenných senátoch.

(2) Počet a zloženie senátov určuje plénum Ústavného súdu.

(3) Na čele senátu je predseda senátu.“.

§ 31 znie:

㤠31

(1) Rozhodnutia Ústavného súdu sa sprístupňujú prostredníctvom internetu.

(2) Rozhodnutia pléna Ústavného súdu a rozhodnutia senátov Ústavného súdu sa uverejňujú v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka nálezov"). Plénum Ústavného súdu alebo senát Ústavného súdu môže rozhodnúť, že rozhodnutie sa neuverejní v Zbierke nálezov.

(3) Mená sudcov, ktorí rozhodovali vo veci, sa uverejňujú v Zbierke nálezov.

(4) Z rozhodnutia sa uverejňuje výrok a podstatný obsah odôvodnenia. Mená osôb a miestne názvy sa uverejňujú v Zbierke nálezov skratkami, a to ich počiatočnými písmenami.“.

Čl. II

Táto zmena Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.