Vyhláška č. 189/2005 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy

Čiastka 82/2005
Platnosť od 06.05.2005 do30.11.2010
Účinnosť od 15.05.2005 do30.11.2010
Zrušený 429/2010 Z. z.

189

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 26. apríla 2005,

ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

(1) Pre potreby štátnej štatistiky sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy.

(2) Štatistický číselník je uverejnený v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 253/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, iných štátnych orgánov a niektorých inštitúcií.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2005.


Peter Mach v. r.


Príloha k vyhláške č. 189/2005 Z. z.

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ORGÁNOV ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Číselný kódÚplný názov orgánov ústrednej štátnej správy
03Úrad vlády Slovenskej republiky
10Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
11Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
21Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
28Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
29Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
31Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32Štatistický úrad Slovenskej republiky
33Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky
36Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
39Úrad pre štátnu službu
40Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41Národný bezpečnostný úrad
42Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky