Oznámenie č. 183/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0604 – 24179/2004-SL zo 14. decembra 2004, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 77/2005
Platnosť od 30.04.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

183

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z.

opatrenie z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0604 – 24179/2004-SL zo 14. decembra 2004, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 759/2004 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 1, ktorá ustanovuje výpočet maximálnych cien liekov a zdravotníckych pomôcok a tzv. marže pre distribútora liekov a zdravotníckych pomôcok a pre zariadenia lekárenskej starostlivosti.

Významná zmena nastáva aj v prílohe č. 4, kde sa upravuje maximálna cena celotelovej pozitrónovej emisnej tomografie s PET kamerou.

Ďalšie zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 4 v časti C Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 19A Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.