Nariadenie vlády č. 179/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 76/2005
Platnosť od 30.04.2005 do31.05.2006
Účinnosť od 01.05.2005 do31.05.2006
Zrušený 322/2006 Z. z.

179

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 6. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Iného zdravotníckeho pracovníka do prípravy na výkon práce v zdravotníctve zaradí vzdelávacia ustanovizeň.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

2. V § 3 ods. 4 sa za slovo „zástupca“ vkladajú slová „vzdelávacej ustanovizne“.

3. V § 7 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“.

4. V § 10 ods. 1 sa slovo „pracovníkovo“ nahrádza slovom „pracovníkovi“.

5. V § 11 ods. 3 písm. a) sa pred slovo „priebeh“ vkladá slovo „zaradenie,“

6. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

(1) Ak príslušná certifikovaná pracovná činnosť nebola súčasťou špecializačného štúdia podľa predpisov platných do 1. mája 2005, zdravotnícky pracovník môže získať odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností aj v takom certifikačnom študijnom programe, ktorý tvorí súčasť špecializačného študijného programu podľa tohto nariadenia.

(2) Do získania certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti v spondylochirurgii podľa tohto nariadenia najneskôr však do 31. decembra 2015 môže tieto činnosti vykonávať lekár, ktorý získal špecializáciu z traumatológie, ortopédie, neurochirurgie podľa predpisov platných do 1. mája 2005, ak takéto činnosti vykonával v rámci získanej špecializácie najmenej tri roky pred účinnosťou tohto nariadenia, najneskôr v roku 2002.“.

7. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1977, s. 1).

2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1977, s. 8).

3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 233, 24. 8. 1978, s. 1).

4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov. (Ú.v. ES L 233, 24. 8. 1978, str. 10).

5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby. (Ú.v. ES L 033, 11. 2. 1980, str. 1).

6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek. (Ú.v. ES L 033, 11. 2. 1980, str. 8).

7. Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Grécka smernica Rady 80/154/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby. (Ú.v. ESL 375, 31. 12. 1980, str. 74).

8. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzhľadom na nadobudnuté práva. (Ú.v. ES L 385, 31. 12. 1981, str. 25).

9. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie. (Ú.v. ES L 253, 24. 9. 1985, str. 34).

10. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie. (Ú.v. ES L 253, 24. 9. 1985, str. 37).

11. Smernica Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Španielska a Portugalska smernica Rady 85/433/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie. (Ú.v. ES L 372 , 31. 12. 1985, str. 42).

12. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek.(Ú.v. ES L 341, 23. 11. 1989, str. 19).

13. Smernica Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/452/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/453/EHS o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť. (Ú.v. ES L 341 , 23. 11. 1989, str. 30).

14. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka. (Ú.v. ES L 353, 17. 12. 1990, str. 73).

15. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Ú.v. ES L 165, 7. 7. 1993, str. 1).

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Ú.v. ES L 291, 24. 10. 1997, str. 35).

17. Smernica Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Ú.v. ES L 119, 22. 4. 1998, str. 15).

18. Smernica Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Ú.v. ES L 253, 15. 9. 1998, str. 24).

19. Smernica Komisie 99/46/ES z 21. mája 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Ú.v. ES L 139, 2. 6. 1999, str. 25).

20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 84/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár. (Ú.v. ES L 206, 31. 7. 2001, str. 1).“.

8. V prílohe č. 2 časti A písm. d) úvodná veta znie:

„Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom uznávané automaticky“.

9. V prílohe č. 2 časti A písmeno e) znie:

e) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky, ktoré možno začať získavať až po dokončení špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až d), ak vzorový špecializačný študijný program neurčuje inak (ďalej len „subšpecializácie"), a ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom uznávané automaticky“.

1. algeziológia

2. andrológia

3. epidemiológia

4. foniatria

5. gerontopsychiatria

6. gynekologická sexuológia

7. gynekologická urológia

8. hygiena detí a mládeže

9. hygiena výživy

10. hygiena životného prostredia

11. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

12. letecké lekárstvo

13. mamológia

14. materno-fetálna medicína

15. medicína drogových závislostí

16. medicínska informatika a bioštatistika

17. neonatológia

18. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

19. onkológia v gynekológii

20. onkológia v chirurgii

21. onkológia v urológii

22. ortopedická protetika

23. paliatívna medicína

24. pediatrická endokrinológia

25. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

26. pediatrická gynekológia

27. pediatrická hematológia a onkológia

28. pediatrická kardiológia

29. pediatrická imunológia a alergiológia

30. pediatrická anestéziológia

31. pediatrická infektológia

32. pediatrická intenzívna medicína

33. pediatrická nefrológia

34. pediatrická neurológia

35. pediatrická oftalmológia

36. pediatrická ortopédia

37. pediatrická otorinolaryngológia

38. pediatrická pneumológia a ftizeológia

39. pediatrická reumatológia

40. pediatrická urgentná medicína

41. pediatrická urológia

42. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

43. posudkové lekárstvo

44. psychiatrická sexuológia

45. reprodukčná medicína

46. revízne lekárstvo

47. súdne lekárstvo

48. telovýchovné lekárstvo

49. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

50. výchova k zdraviu

51. zdravotnícka ekológia

52. všeobecná starostlivosť o deti a dorast

53. služby zdravia pri práci„.

10. V prílohe č. 2 časti A písm. f) sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „v certifikovaných metódach".

11. V prílohe č. 2 časti A písm. f) bod 17 znie:

17. mamodiagnostika v gynekológii".

12. V prílohe č. 2 časti A písm. f) sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:

27. spondylochirurgia"

Doterajšie body 27 a 28 sa označujú ako body 28 a 29.

13. V prílohe č. 2 časti C písm. b) sa v úvodnej vete slová „písmene c)" nahrádzajú slovami „písmene a)".

14. V prílohe č. 3 časti B písm. a) sa v úvodnej vete za slovo „získaní" vkladajú slová „vysokoškolského bakalárskeho vzdelania alebo po získaní".

15. V prílohe č. 3 časti C písm. c) sa vypúšťajú slová:

„Spoločná certifikovaná pracovná činnosť:

– organizácia a techniky v tkanivových bankách".

16. V prílohe č. 3 časti C písm. d) sa na konci pripájajú slová:

„Spoločná certifikovaná pracovná činnosť:

– organizácia a techniky v tkanivových bankách".

17. V prílohe č. 3 časti D písm. a) sa v úvodnej vete za slovo „vzdelania" vkladajú slová „v magisterskom štúdiu"

18. V prílohe č. 3 časti D písm. b) úvodná veta znie:

„Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v bakalárskom štúdiu v odbore verejné zdravotníctvo alebo po získaní vyššieho odborného štúdia v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie".

19. V prílohe č. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová:

„Spoločný špecializačný odbor pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním

– verejné zdravotníctvo".

20. V prílohe č. 5 písm. f) posledný odsek znie:

„Spoločné štúdium pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním

– odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health".

21. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.

ZLOŽKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

A. Nemerateľná zložka

1. samostatné štúdium v príslušnom odbore,

2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore.

B. Merateľná zložka

1. jednorazová vzdelávacia aktivita na lokálnej úrovni alebo miestnej úrovni (spravidla kurz alebo školenie nepresahujúce tri hodiny trvania organizovaných v menších funkčných celkoch akým je pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane odborných pracovných schôdzí v menších funkčných celkoch pre zamestnancov poskytovateľa a jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje tri hodiny a je kratšie ako päť hodín),

2. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

3. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na krajskej úrovni, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

4. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným počtom účastníkov nad 200, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

5. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným počtom účastníkov nad 500, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

6. odborná stáž na akreditovanom pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prehĺbenie znalostí pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na inom pracovisku ako je obvyklé miesto výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka,

7. akreditovaná vzdelávacia aktivita,

8. pedagogická činnosť v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školiacich akciách alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednášková činnosť v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizňami, komorami, odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti, alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi,

9. publikačná činnosť v periodickej tlači alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter a ich obsah sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti,

10. vedeckovýskumná činnosť ako účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníckeho odboru.".

22. Slová „pracovníkov v zdravotníctve" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „zdravotníckych pracovníkov" v príslušnom tvare.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.