Vyhláška č. 178/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality, o osvedčení o kvalite a úplnosti produktu a o certifikáte o zhode

Čiastka 75/2005
Platnosť od 30.04.2005 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2005 do31.12.2011
Zrušený 477/2011 Z. z.

178

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 19. apríla 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality, o osvedčení o kvalite a úplnosti produktu a o certifikáte o zhode

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. c) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany ustanovuje:


§ 1

(1) Návrh analýzy rizika produktu vyhotovený odberateľom1) obsahuje

a) analýzu vlastností produktu, ktoré môžu byť zdrojom nedostatkov alebo ktoré odberateľ považuje za kritické z hľadiska spoľahlivosti, bezporuchovosti a bezpečnosti produktu,

b) analýzu možných následkov vzniku nežiaducich udalostí počas životného cyklu produktu, a to najmä

1. ohrozenie života alebo zdravia osôb,

2. ohrozenie majetku,

3. vyradenie produktu z prevádzky,

4. zničenie produktu,

5. nesplnenie úlohy ozbrojených síl.2)

(2) Vzor žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Údaje o produkte3) sú:

a) názov produktu uvedeného v zmluve,

b) číslo produktu, ktorým je výrobné číslo a séria výroby,

c) predložené množstvo produktu, na ktoré výrobca produktu alebo dodávateľ produktu písomne vyhlási zhodu so zmluvnými požiadavkami,

d) uvoľnené množstvo produktu, na ktoré výrobca produktu alebo dodávateľ produktu preukáže zhodu so zmluvnými požiadavkami.

(2) Ďalšie identifikačné údaje o produkte sú:

a) označenie zoznamu vojenského materiálu,4) v ktorom je produkt uvedený,

b) kodifikačné číslo,5) ak je produktu pridelené.

(3) Vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Certifikát o zhode6) je účinný dňom vydania certifikátu o zhode a jeho účinnosť sa končí dňom

a) splnenia predmetu zmluvy výrobcom produktu alebo dodávateľom produktu, ak sa audit kvality vykoná na základe rozhodnutia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) o vykonaní štátneho overovania kvality,

b) uplynutia najviac trojročnej lehoty, ak sa audit kvality vykoná na základe zmluvy medzi výrobcom produktu a úradom alebo medzi dodávateľom produktu a úradom.

(2) Vzor certifikátu o zhode je uvedený v prílohe č. 3.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Juraj Liška v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 178/2005 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 178/2005 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 178/2005 Z. z.

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany.

2) Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, článok 6 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie č. 301/2004 Z. z.).

3) § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 11/2004 Z. z.

4) Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2002 č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 21/2003 Z. z.).

5) § 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 11/2004 Z. z.

6) § 17 ods. 4 písm. d) zákona č. 11/2004 Z. z.