Vyhláška č. 175/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Čiastka 73/2005
Platnosť od 28.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005

OBSAH

175

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. apríla 2005,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Rudolf Zajac v. r.