Oznámenie č. 170/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 70/2005
Platnosť od 27.04.2005

170

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 11. apríla 2005 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 zo 17. februára 2005 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretá medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 1. marca 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 z 2. marca 2005 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4. Dodatok č. 3 zo 14. júna 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

5. Dodatok č. 4 z 8. novembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

6. Dodatok č. 5 zo 14. januára 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

7. Dodatok č. 1 z 23. marca 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z 31. marca 2004 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 1 z 31. marca 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 31. marca 2004 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.