Oznámenie č. 169/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah činnosti vyšetrovateľa čakateľa vo vyšetrovaní

Čiastka 70/2005
Platnosť od 27.04.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

169

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 34 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 69/2005 Z. z.

výnos z 20. apríla 2005 č. 46/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah činnosti vyšetrovateľa čakateľa vo vyšetrovaní.

Výnos ustanovuje rozsah činnosti, ktorú môže vykonávať vyšetrovateľ čakateľ vo vyšetrovaní.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 46/2005 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.