Oznámenie č. 168/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda

Čiastka 70/2005
Platnosť od 27.04.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

168

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 81a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 69/2005 Z. z. a § 63a ods. 4 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2005 Z. z.

výnos z 13. apríla 2005 č. 43/2005 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda.

Výnos ustanovuje hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, ak to aktuálne pomery nedovoľujú osobe, ktorej bola strava poskytnutá, a ďalšie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 43/2005 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.