Vyhláška č. 166/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok

(v znení č. 566/2001 Z. z.(nepriamo), 657/2006 Z. z., 425/2007 Z. z.)

Čiastka 70/2005
Platnosť od 27.04.2005 do30.06.2011
Účinnosť od 31.12.2007 do30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. marca 2005

o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 5, § 77 ods. 6 a 7, § 141 ods. 3, § 143g ods. 9 a § 143o ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:Čl. IV

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte sa dopĺňa takto:

§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) súčet čistých účtovných hodnôt

1. majetkových účastí podľa § 8 písm. l) zákona v poisťovniach,3a), zaisťovniach3b) a finančných holdingových inštitúciách v oblasti poisťovníctva ,3c)

2. podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči poisťovniam, zaisťovniam a finančným holdingovým inštitúciám v oblasti poisťovníctva,3c) ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak má v nich správcovská spoločnosť majetkovú účasť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:

„3a) § 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3b) § 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.

3c) § 43 ods. 5 písm. i) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. VI

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


Ivan Mikloš v. r.