Oznámenie č. 16/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2005 – 2007

Čiastka 11/2005
Platnosť od 26.01.2005

16

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2004 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2005 – 2007.

Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 24. novembra 2004.

Do textu programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.