Vyhláška č. 158/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Čiastka 67/2005
Platnosť od 21.04.2005 do31.03.2008
Účinnosť od 01.05.2005 do31.03.2008
Zrušený 101/2008 Z. z.

OBSAH

158

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 31. marca 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Nelikvidné aktíva

(1) Hodnotu nelikvidných aktív dôchodkovej správcovskej spoločnosti tvorí rozdiel celkovej hodnoty aktív (§ 81 ods. 1 zákona) a hodnoty likvidných aktív podľa odseku 2 zvýšený o hodnotu pripočítateľných položiek podľa odseku 3.

(2) Likvidnými aktívami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú

a) cenné papiere prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Európskych spoločenstiev, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát") a súčasne emitentom týchto cenných papierov je emitent, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme,

b) cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne a súčasne emitentom týchto cenných papierov je emitent, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme,

c) peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu, ktorého úroveň je rovnocenná aspoň s úrovňou dohľadu podľa osobitného predpisu,3) ak sú k dispozícii na splatenie do 90 dní,

d) nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 2 zákona,

e) podielové listy otvorených podielových fondov a akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte spĺňajúce požiadavky práva Európskych spoločenstiev alebo práva príslušného členského štátu, iba ak sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmen a) a b).

(3) Rozdiel celkovej hodnoty aktív a likvidných aktív sa zvyšuje o hodnotu

a) cenných papierov podľa odseku 2 písm. a) a b), ktoré vydal akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba, ktorá patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

b) peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. c) na vkladových účtoch a bežných účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

c) nástrojov peňažného trhu podľa odseku 2 písm. d), ktoré vydal akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba, ktorá patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

d) podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. e), ktoré vydal akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba, ktorá patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

e) vlastných akcií.

(4) Na účely výpočtu hodnoty aktív podľa odsekov 1 až 3 sa použije postup podľa osobitného predpisu.4)

(5) Aktíva, ktoré prestanú spĺňať podmienku zaradenia medzi likvidné aktíva, sa považujú za nelikvidné aktíva.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. z. o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde.“.

2. V § 5 sa slová „§ 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 2 až 4a“.

3. V § 6 sa slová „najneskôr do 22 kalendárnych dní“ nahrádzajú slovami „najneskôr do jedného mesiaca“.

4. Príloha sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Ivan Mikloš v. r.

Príloha k vyhláške č. 158/2005 Z. z.

Príloha k vyhláške č. 595/2004 Z. z.

Vzor 01