Nariadenie vlády č. 146/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení neskorších predpisov

Čiastka 64/2005
Platnosť od 15.04.2005 do31.08.2005
Účinnosť od 15.04.2005 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.

146

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 13. apríla 2005,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády č. 189/2000 Z. z. a nariadenia vlády č. 298/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) na účely zriadenia priemyselných parkov.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 2 ods. 1 zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 542/2004 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.