Zákon č. 142/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov

Čiastka 62/2005
Platnosť od 15.04.2005
Účinnosť od 01.06.2005

OBSAH

142

ZÁKON

zo 16. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z. a zákona č. 166/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Pod nadpis prvej časti „PÔSOBNOSŤ, ORGANIZÁCIA A RIADENIE ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE“ sa vkladajú slová „ P R V Á   H L A V A “.

2. Za § 5 sa vkladá označenie druhej hlavy a nový § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:

„DRUHÁ HLAVA

§ 6

Skrátené vyšetrovanie

(1) Policajt vykonávajúci skrátené vyšetrovanie3a) je v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora.

(2) Policajt vykonávajúci skrátené vyšetrovanie3a) je v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený požadovať od služieb Železničnej polície v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov a opatrení nevyhnutných pre skrátené vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 12, 168 a 169 Trestného poriadku.“.

3. V § 16 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo ak ide o objasňovanie priestupku, na spísanie záznamu alebo zápisnice do správy o výsledku objasňovania priestupku.“.

4. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Oprávnenie na predvedenie osoby na základe žiadosti

(1) Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe žiadosti súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní.6a)

(2) O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu pobytu, dôvod predvedenia, pomenovanie osobitného predpisu, podľa ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí žiadajúci orgán na úradnom zázname.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

6. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22a

Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce

(1) Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a identifikácii osôb a vecí.

(2) Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať len z osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu.

(3) Policajt je pri používaní služobného psa povinný postupovať tak, aby nedošlo k ujme na zdraví, nebola ponižovaná ľudská dôstojnosť a aby boli dodržané základné hygienické pravidlá.“.

7. V § 29 ods. 1 a 2 sa slovo „Policajt“ nahrádza slovami „Určený policajt“.

8. V § 41 ods. 1 druhej vete za slovami „informačných systémoch štátnych orgánov“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a slová „v informačných systémoch orgánov samosprávy“ sa nahrádzajú slovami „v informačných systémoch verejnoprávnych inštitúcií, v informačných systémoch orgánov samosprávy a v informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov“.

9. V § 44 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) spútavací opasok,“.

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).

10. Nadpis pod § 46 znie: „Použitie pút a spútavacieho opasku“.

11. § 46 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, že použitie pút môže byť nedostatočne účinné.“.

12. V § 51 ods. 2 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

13. V § 57 ods. 4 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov“ vrátane odkazu 28 a poznámky pod čiarou k odkazu 28.

14. V § 57 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov“.

15. V § 59a odsek 1 znie:

(1) Železničná polícia je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje,32) a to na ich náklady; títo sú povinní písomnej žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

32) § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z.“.

16. V § 59a ods. 2 úvodnej vete sa slová „informačného systému“ nahrádzajú slovami „,ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,“.

17. V § 59a ods. 2 písm. a) sa pred slovo „držiteľov“ vkladajú slová „informačného systému“.

18. V § 59a ods. 2 písm. b) sa pred slovo „verejnej“ vkladajú slová „informačného systému“.

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „§ 5 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.

20. V § 59a ods. 3 prvej vete sa slová „zaisťujú telekomunikačnú činnosť,36)“ nahrádzajú slovami „poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby,36)“, slová „telekomunikačnej služby37)“ sa nahrádzajú slovami „elektronickej komunikačnej služby37)“ a v druhej vete slová „zaisťujú telekomunikačnú činnosť“ sa nahrádzajú slovami „poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 37 znejú:

36) § 2 zákona č. 610/2003 Z. z.

37) § 5 a § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „§ 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 55 ods. 6 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z.“.

22. V § 59a ods. 4 druhá veta znie: „O skutočnostiach podľa prvej vety prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,32) sú povinní zachovávať mlčanlivosť.“.

23. V § 59a ods. 5 sa slová „Prevádzkovatelia informačných systémov vedených na základe osobitného zákona27)“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje, a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje32) spracúvané podľa osobitného predpisu27)“.

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa slová „zákon č. 241/2001 Z. z.“ nahrádzajú slovami „zákon č. 215/2004 Z. z.“.

25. § 63 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.41)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

41) § 18 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.