Vyhláška č. 136/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny

Čiastka 59/2005
Platnosť od 14.04.2005 do31.12.2009
Účinnosť od 01.05.2005 do31.12.2009
Zrušený 599/2009 Z. z.

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 23. marca 2005,

ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:


§ 1

Kombinovaná výroba tepla a elektriny

(1) Pre potreby tejto vyhlášky sa druhmi zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny rozumejú

a) mikrozariadenia, zariadenia na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom do 50 kW,

b) malé zariadenia, zariadenia na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom od 50 kW do 0,5 MW,

c) stredné zariadenia, zariadenia na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom od 0,5 MW do 5 MW,

d) veľké zariadenia, zariadenia na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom od 5 MW.

(2) Za kombinovanú výrobu tepla a elektriny sa považuje súčasne prebiehajúca výroba tepla a elektriny na technologických zariadeniach alebo ich kombináciách schopných vyrábať teplo a elektrinu súčasne, ktorými sú:

a) plynová turbína s kombinovaným cyklom a s regeneráciou tepla,

b) protitlaková parná turbína,

c) kondenzačná parná turbína s odberom pary,

d) plynová turbína s regeneráciou tepla,

e) spaľovací motor,

f) mikroturbína,

g) stirlingov motor,

h) palivové články,

i) parné stroje,

j) rankinove organické cykly.

(3) Zariadenia uvedené v odseku 2 umožňujú súčasné využitie tepla a elektriny na účely ich dodávok odberateľom1) a konečným spotrebiteľom.2)

§ 2

Pravidlá výroby tepla a elektriny kombinovanou výrobou

(1) Držiteľ povolenia3) na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou (ďalej len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje zdroj na kombinovanú výrobu tepla a elektriny na účel

a) zabezpečenia najväčšieho využitia vyrobeného tepla pokrytím dopytu po využiteľnom teple,

b) dosiahnutia najväčšej úspory primárnej energie pri kombinovanej výrobe v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektriny.

(2) Prevádzkovateľ podľa odseku 1

a) spracúva plán prevádzkovania zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny podľa technickej normy4) v závislosti od dopytu po teple tak, aby bola zabezpečená spoľahlivosť a hospodárnosť dodávky tepla a elektriny, ktorý zahŕňa

1. opis radenia zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny,

2. prevádzkový výkon každého zariadenia osobitne a sumárny výkon zariadení v rade,

3. typ paliva, ktoré sa použije alebo sa používa pri výrobe tepla a elektriny kombinovanou výrobou,

4. možnosť využitia záložnej elektriny, ktorá je dodávaná prostredníctvom elektrickej siete vždy, keď sa kombinovaná výroba tepla a elektriny preruší vrátane období údržby alebo porúch,

b) vykonáva mesačnú bilanciu výroby a dodávky tepla a výroby a dodávky elektriny.5)

(3) Plán prevádzkovania zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny sa ukladá u prevádzkovateľa zariadení a na požiadanie krajského úradu, ktorého územie sa zabezpečuje dodávkou tepla a elektriny vyrobených kombinovanou výrobou, a obce, ktorej sa dodáva teplo alebo elektrina zo zariadení uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) a b), sa poskytuje v písomnej podobe.

(4) Prevádzkovateľ v bilancii výroby tepla a elektriny vyhodnocuje

a) spotrebu primárneho paliva rozčlenenú podľa druhu a parametrov paliva,

b) sumárnu výrobu elektriny na svorkách generátorov,

c) vlastnú spotrebu elektriny,

d) sumárnu výrobu tepla vo všetkých zariadeniach,

e) vlastnú spotrebu tepla,

f) množstvo využiteľného tepla,

g) sumárnu výrobu elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou na svorkách generátorov,

h) celkovú účinnosť.

(5) Prevádzkovateľ stredného zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny [§ 1 ods. 1 písm. c)] alebo prevádzkovateľ veľkého zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny [§ 1 ods. 1 písm. d)] okrem skutočností uvedených v odseku 4 vo svojej bilancii vyhodnocuje pre každé zariadenie aj

a) výrobu elektriny na svorkách jednotlivých generátorov,

b) celkovú účinnosť jednotlivých zariadení,

c) koeficient kombinovanej výroby.

(6) Sumárne údaje získané z mesačných bilancií podľa odseku 2 písm. b) prevádzkovateľ predloží na požiadanie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Pavol Rusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

2) § 2 písm. f) zákona č. 657/2004 Z. z.

3) § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z.

4) STN EN 12170 a STN EN 12171.

5) § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z.