Oznámenie č. 135/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2005
Platnosť od 14.04.2005 do30.06.2006
Zrušený 438/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2005.

135

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2, § 7 ods. 1 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 23. marca 2005 č. 2080/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách (oznámenie č. 104/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Týmto výnosom sa spresňujú podmienky výroby a uvádzania kŕmnych surovín do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.