Oznámenie č. 13/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 8/2005
Platnosť od 21.01.2005

13

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. decembra 2004 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 z 20. decembra 2004 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzavretá medzi zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z. z.

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

2. Dodatok č. 3 zo 6. decembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 8. decembra 2003 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.