Vyhláška č. 118/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náležitostiach rozvrhu práce

(v znení č. 94/2009 Z. z.)

Čiastka 52/2005
Platnosť od 01.04.2005
Účinnosť od 01.04.2009