Oznámenie č. 114/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov stavebné stroje na zemné práce.

Čiastka 50/2005
Platnosť od 31.03.2005 do31.03.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 a stráca účinnosť 1. apríla 2008.

114

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov

výnos z 9. marca 2005 č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov stavebné stroje na zemné práce.

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov stavebné stroje na zemné práce.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 a stráca účinnosť 1. apríla 2008.

Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 2/2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.