Nariadenie vlády č. 112/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu

Čiastka 50/2005
Platnosť od 31.03.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.04.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

OBSAH

112

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 9. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

2. V § 7 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 10 ods. 10 sa slová „§13 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 13“.

4. V § 14 ods. 5 tretia veta znie: „Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia úradná náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.“.

5. V prílohe č. 2 časti I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO písm. A. tabuľka znie:

A. Tabuľka

Druhy Klíčivosť Analytická čistota Maximálny obsah osiva iného ako
rastlinného druhu vo vzorke váhy
uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (cel-
kom na stĺpec)
Podmien-
ky vzhľa-
dom na
obsah osi-
va druhu
Lupin inej
farby
a horkého
osiva dru-
hu Lupin
Mini-
málna
klíčl-
vosť(% čis-
tého
osiva)
Maxi-
málny
obsah
tvrdých
semien
(% čis-
tého
osiva)
Mini-
málna
analy-
tická
čistota
(%
váhy)
Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu
(% váhy)
Celkom Jed-
notli-

druh
Agro-
pyron
re-
pens
(pýr
plazi-
vý)
Alope-
curus
myosu-
roides
(psiar-
ka roľ-
ná)
Druh
Meli-
lotus
(ko-
moni-
ca)
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
(reďkev
ohnico-
vá)
Sinapis
arvensis
(horčica
roľná)
Avena fa-
tua (ovos
hluchý),
Avena lu-
doviciana
(ovos ma-
lokvetý),
Avena ste-
rilis (ovos
jalový)
Druh
Cuscuta
(kukuči-
na)
Rumex
spp. (štiav)
iné ako Ru-
mex aceto-
sella (štiav
menší)
a Rumex
maritimus
(štiav prí-
morský)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agrostis
canina
(Psinček psí)
75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Agrostis
gigantea
(Psinček
obrovský)
80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Agrostis
stolonifera
(Psinček
poplazový)
75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Agrostis
capillaris
(Psinček
obyčajný
tenučký)
75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Alopecurus
pratensis
(Psiarka
lúčna)
70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Arrhenatherum
elatius (Ovsík
obyčajný)
75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 5(n)
Bromus
catharticus
(Stoklas
preháňavý)
75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n)
Bromus
sitchensis
(Stoklas
sitkanský)
75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0(g) 0(j)(k) 10(n)
Cynodom
dactylon
(Prstnatec
obyčajný)
70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2
Dactylis
glomerata
(Reznačka
laločnatá)
80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca
arundinacea
(Kostrava
trsteníkovitá)
80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca ovina
(Kostrava
ovčia)
75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca
pratensis
(Kostrava
lúčna)
80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Festuca rubra
(Kostrava
červená)
75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Lolium
multiflorum
(Mätonoh
mnohokvetý)
75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Lolium
perenne
(Mätonoh
trváci)
80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Lolium x
boucheanum
(Mätonoh
hybridný)
75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Phalaris
aquatica L.
(Lesknica)
75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5
Phleum
bertolonii
(Timotejka
uzlatá)
80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(k) 5
Phleum
pratense
(Timotejka
lúčna)
80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0(k) 5
Poa annua
(Lipnica
ročná)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 5(n)
Poa
nemoralis
(Lipnica
hájna)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Poa palustris
(Lipnica
močiarna)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Poa pratensis
(Lipnica
lúčna)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Poa trivialis
(Lipnica
pospolitá)
75 (a) 85 2,0(c) 1,0(c) 0,3 0,3 0 0(j)(k) 2(n)
Trisetum
flavescens
(Trojštet
žltkastý)
70 (a) 75 3,0 1,0(f) 0,3 0,3 0(h) 0(j)(k) 2(n)
Hedysarum
coronarium
(Sekernica)
75
(a)(b)
30 95 2,5 1,0 0,3 0 0(k) 5
Lotus
corniculatus
(Ľadenec
rožkatý)
75
(a)(b)
40 95 1,8d) 1,0(d) 0,3 0 0(l)(m) 10
Lupinus
albus (Lupina
biela)
80
(a)(b)
20 98 0,5(e) 0,3(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n) (o)(p)
Lupinus
angustifolius
(Lupina
úzkolistá)
75
(a)(b)
20 98 0,5(e) 0,3(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n) (o)(p)
Lupinus
luteus
(Lupina žltá)
80
(a)(b)
20 98 0,5(e) 0,3(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n) (o)(p)
Medicago
lupulina
(Lucerna
ďatelinová)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Medicago
sativa
(Lucerna
siata)
80
(a)(b)
40 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Medicago x
varia
(Lucerna
menlivá)
80
(a)(b)
40 97 15 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Onobrychis
viciifolia
(Vičenec
vikolistý)
75
(a)(b)
20 95 2,5 1,0 0,3 0 0(j) 5
Pisum
sativum
(Hrach siaty)
80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0(j) 5(n)
Trifolium
alexandrinum
(Ďatelina
alexandrij ská)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0(l)(m) 10
Trifolium
hybridum
(Ďatelina
hybridná)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
incarnatum
(Ďatelina
purpurová)
75
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
pratense
(Ďatelina
lúčna)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
repens
(Ďatelina
plazivá)
80
(a)(b)
40 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trifolium
resupinatum
(Ďatelina
obrátená)
80
(a)(b)
20 97 1,5 1,0 0,3 0 0(l)(m) 10
Trigonella
foenumgraecum
(Senovka
grécka)
80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0(j) 5
Vicia faba
(Bôb obyčajný)
80
(a)(b)
5 98 0,5 0,3 0,3 0 0(j) 5(n)
Vicia
pannonica
(Vika
panónska)
85
(a)(b)
20 98 1,0(e) 0,5(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n)
Vicia sativa
(Vika siata)
85
(a)(b)
20 98 1,0(e) 0,5(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n)
Vicia villosa
(Vika huňatá)
85
(a)(b)
20 98 1,0(e) 0,5(e) 0,3 0(i) 0(j) 5(n)
Brassica
napus odroda
napobrassica
(Kvaka)
80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0(j)M 5
Brassica
oleracea
spoluodroda
acephala (Kel
kučeravý)
75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0(j)M 10
Phacelia
tanacetifolia
(Facélia
vratičolistá)
80 (a) 96 1,0 0,5 0 0(j)(k)
Raphanus
sativus druh
oleiformis
(Reďkev siata
olejná)
80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0(j) 5

6. V prílohe č. 2 časti I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO bode 2. B písm. c) sa slová „0 – 8 %“ nahrádzajú slovami „0,8 %“ a v písmene e) sa slová „0 – 5 %“ nahrádzajú slovami „0,5 %“.

7. V prílohe č. 4 časti A. Úradné označovanie osiva krmovín písm. a) piatom bode a písm. c) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o x Festulolium, pri rode Festuca a Lilium sa uvedú názvy druhov“.

8. V prílohe č. 5 bode 1 sa slová „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Ú. v. ES“.

9. V prílohe č. 5 body 2 až 4 znejú:

2. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky na výskyt Avena fatua v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES, L 157 str. 0039).

3. Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES, L 288, str. 0026).

4. Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva na trh určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES, L 093, str. 0021 až 0022).“.

10. Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie: „5. smernica Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES, L 114, str. 18).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.