Oznámenie č. 111/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení.

(v znení č. 698/2006 Z. z., 641/2007 Z. z.)

Čiastka 49/2005
Platnosť od 25.03.2005
Účinnosť od 01.01.2008

111

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie zo 16. marca 2005 č. MF/5292/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení na ten účel, aby usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bolo čo najviac v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi a aby zobrazovalo zmeny, ktoré boli uskutočnené v postupoch účtovania. Mnohé z Medzinárodných účtovných štandardov boli revidované s účinnosťou od 1. 1. 2005 alebo boli nahradené Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Tieto štandardy prevzalo právo EÚ s účinnosťou od 1. 1. 2005. Výkaz ziskov a strát sa už nečlení na hospodársky výsledok z bežnej činnosti a z mimoriadnej činnosti, pretože Medzinárodné účtovné štandardy od 1. 1. 2005 nepoznajú mimoriadne náklady a mimoriadne výnosy. Ustanovuje sa, čo sa zverejňuje z priebežnej účtovnej závierky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

32

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/59 58 34 84

Číslo: MF/5292/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, o označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, podrobnosti o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, pre

a) banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka"),

b) Fond ochrany vkladov,

c) Garančný fond investícii,

d) správcovské spoločnosti,

e) pobočky zahraničných správcovských spoločností,

f) dôchodkové správcovské spoločnosti,

g) doplnkové dôchodkové spoločnosti,

h) obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

i) pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

j) inštitúcie elektronických peňazí,

k) pobočky zahraničných inštitúcie elektronických peňazí.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky je uvedené v prílohách č. 1, 2 a 3. Grafické usporiadanie súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadov v poznámkach, môže byť iné, ako je uvedené v prílohách.

(3) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky sa môže členiť aj podrobnejšie, pričom položka účtovnej závierky, ktorá vznikne jej ďalším členením, sa označí arabskou číslicou s bodkou. Rovnakým spôsobom sa označujú položky účtovnej závierky pri ich ďalšom členení. V poznámkach častiach A., B., E. a G. sa môžu na konci pripájať aj ďalšie poznámky.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) peňažnými prostriedkami peňažné prostriedky v hotovosti a peňažné prostriedky v banke splatné na požiadanie,

b) ekvivalentom peňažných prostriedkov vklady v bankách so splatnosťou do 24 hodín a úvery poskytnuté bankám na jeden deň, štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska s dohodnutou dobou splatnosti do troch mesiacov,

c) osobou spriaznenou s účtovnou jednotkou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

1. priamo alebo nepriamo kontroluje účtovnú jednotku, je kontrolovaná účtovnou jednotkou alebo je kontrolovaná rovnakou materskou účtovnou jednotkou ako účtovná jednotka,

2. má v účtovnej jednotke významný vplyv,

3. je jej spoločnou účtovnou jednotkou,

4. je spoločnou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky,

5. je pridruženou účtovnou jednotkou k účtovnej jednotke,

6. je kľúčovou riadiacou osobou v účtovnej jednotke alebo v jej materskej účtovnej jednotke,

7. je blízkym príbuzným fyzickej osoby podľa prvého bodu alebo šiesteho bodu,

8. je účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo v ktorej majú významný vplyv fyzické osoby podľa šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,

d) blízkym príbuzným príbuzný, u ktorého možno odôvodnene predpokladať, že môže ovplyvniť konanie osôb podľa písmena c) prvého bodu alebo šiesteho bodu,

e) kontrolou právomoc určovať spôsoby a postupy finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky na účel získania úžitkov z týchto činností,

f) kľúčovou riadiacou osobou fyzická osoba, ktorá má priamu alebo nepriamu právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolovanie činností účtovnej jednotky,

g) významným vplyvom skutočné podieľanie sa na určovaní spôsobov a postupov finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky; významný vplyv môže vyplývať z podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, z jej stanov alebo z dohody,

h) spoločnou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka podiel na základom imaní a ktorú spoločne kontroluje s jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami,

i) spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické finančné a prevádzkové rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť prijaté len s jednomyseľným súhlasom fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na spoločnej kontrole.

§ 3

Poznámky

(1) Poznámky k účtovnej závierke účtovných jednotiek, ktorými sú banky, Fond ochrany vkladov, obchodníci s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, a inštitúcie elektronických peňazí, sa členia na tieto časti:

a) A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke,

b) B. Použité účtovné zásady a metódy,

c) C. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní,

d) D. Prehľad o peňažných tokoch,

e) E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,

f) F. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach,

g) G. Ostatné poznámky.

(2) Poznámky k účtovnej závierke účtovných jednotiek, ktorými sú pobočky zahraničných bánk, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných správcovských spoločností a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, sa členia na tieto časti:

a) A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke,

b) B. Použité účtovné zásady a metódy,

c) C. Prehľad o peňažných tokoch,

d) D. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,

e) E. Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach,

f) F. Ostatné poznámky.

(3) V prehľade o peňažných tokoch a v prehľade o iných aktívach a o iných pasívach sa v stĺpci 1 vykazujú údaje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v stĺpci 2 údaje ku dňu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. V prehľade o zmenách vo vlastnom imaní sa v stĺpci 1 vykazuje stav k prvému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, v stĺpci 3 sa vykazuje stav k poslednému dňu porovnateľného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a v stĺpci 5 sa vykazuje stav ku dňu, ku ktorému je účtovná závierka, v ktorej je tento prehľad o zmenách vo vlastnom imaní uvedený, zostavená.

§ 4

Prehľad o peňažných tokoch

(1) Prehľad o peňažných tokoch sa zostavuje s použitím priamej metódy vykazovania peňažných tokov alebo nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov.

(2) Prehľad o peňažných tokoch sa člení na peňažný tok z prevádzkovej činnosti, peňažný tok z investičnej činnosti a peňažný tok z činnosti financovania účtovnej jednotky, pričom jednotlivé peňažné toky sa vykazujú v uvedenom poradí. Pripoja sa riadky „Kurzový rozdiel z prepočtu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene“ a „Peňažný tok spolu“, ktorý je súčtom peňažného toku z prevádzkovej činnosti, z investičnej činnosti, z činnosti financovania účtovnej jednotky a kurzového rozdielu z prepočtu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, a riadky „Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov“ a „Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov“ .

(3) Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie

a) priamou metódou vykazovania peňažných tokov metóda, pri ktorej sa údaje o príjmoch hotovosti a platieb hotovosti prevažne získavajú

1. priamo z účtovných zápisov účtovnej jednotky, ak to spôsob zápisov účtovných prípadov v účtovnej jednotke umožňuje, alebo

2. úpravou úrokov, odplát, provízií a podobných výnosov, úrokových nákladov, platených odplát, provízií a podobných nákladov, čistého zisku alebo straty z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami a ostatných položiek výkazu ziskov a strát o zmenu stavu cenných papierov, pohľadávok a záväzkov,

b) nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov metóda, pri ktorej sa peňažný tok určí úpravou čistého zisku alebo straty po zdanení o zmenu stavu

1. cenných papierov, pohľadávok a záväzkov,

2. nepeňažných položiek, napríklad oprávky, rezervy, odložené dane, nerealizované straty a zisky z cudzích mien, podiel na zisku v pridružených účtovných jednotkách,

c) prevádzkovou činnosťou hlavná činnosť účtovnej jednotky, činnosť účtovnej jednotky na zabezpečenie jej hlavnej činnosti a iná činnosť účtovnej jednotky, ktorá nie je investičnou činnosťou ani činnosťou financovania účtovnej jednotky,

d) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek, dlhodobých dlhových finančných nástrojov, hmotného majetku a nehmotného majetku,

e) činnosťou financovania účtovnej jednotky získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností účtovnej jednotky, vrátane finančného prenájmu.

§ 5

Priebežná účtovná závierka

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu, s výnimkou údajov z priebežnej účtovnej závierky, z ktorej sa zverejňujú

a) súvaha a výkaz ziskov a strát najmenej v rozsahu ustanovenom týmto opatrením,

b) časti C., D., F. poznámok najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 3,

c) časti A., B., E. a G. najmenej v rozsahu poznámok, ktoré popisujú zmeny v porovnaní so stavom v poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke.

(2) Poznámky podľa odseku 1 písm. c) na zverejnenie v rámci priebežnej účtovnej závierky sa vyberajú na základe týchto zásad:

a) žiadna z poznámok z poslednej účtovnej závierky sa nemá opakovať v poznámkach k priebežnej účtovnej závierke, ak to nespôsobí neprehľadnosť alebo nezrozumiteľnosť týchto poznámok ako celku, pretože sa predpokladá, že každý užívateľ priebežnej účtovnej závierky má tiež prístup k jej poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke,

b) poznámky k priebežnej účtovej závierke majú obsahovať najmä vysvetlenie udalostí, ktoré sú významné pre pochopenie zmien vo finančnej pozícii a vo výkonnosti účtovnej jednotky, ktoré sa udiali od poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

(3) V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa pripája tretí stĺpec označený „Poznámka“, v ktorom sa vykazujú údaje poslednej riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Hodnoty položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún.

(2) Záporné hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát a v poznámkach a hodnoty nákladov alebo strát vo výkaze ziskov a strát sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách.

(3) Majetok sa vykazuje spravidla v čistej účtovnej hodnote. Na účely tohto opatrenia sa rozumie čistou účtovnou hodnotou hodnota majetku podľa § 25 ods. 1 zákona znížená o opravné položky a o oprávky, alebo hodnota majetku podľa § 27 zákona. Ak je položka majetku označená „brutto“, vykazuje sa v hodnote podľa § 25 ods. 1 zákona.

(4) Majetok a záväzky sa vykazujú podľa dohodnutej doby splatnosti.

(5) V položke súvahy označenej „korekcia“ sa vykazujú opravné položky alebo oprávky.

(6) V záhlaví stĺpcov súvahy, výkazu ziskov a strát a v záhlaví stĺpcov prehľadov v poznámkach, s výnimkou prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní, sa uvádza v stĺpci 1 deň, ku ktorému je účtovná závierka zostavená a v stĺpci 2 deň, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. V záhlaví stĺpcov prehľadu o zmenách vo vlastnom imaní sa uvádza v stĺpci 1 prvý deň bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, v stĺpci 3 posledný deň porovnateľného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a v stĺpci 5 deň, ku ktorému je účtovná závierka, v ktorej je tento prehľad o zmenách vo vlastnom imaní uvedený, zostavená.

(7) Vo výkaze ziskov a strát sa môžu dopĺňať rozdielové riadky. Rozdielový riadok (čistý zisk alebo čistá strata) je porovnaním bezprostredne prechádzajúcej dvojice položiek výnosov a položiek nákladov. Označenie rozdielových riadkov vo výkaze ziskov a strát sa upraví tak, aby tvorili vzostupný nepretržitý rad prirodzených čísel začínajúci sa číslom 1.

§ 7

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 8

Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2003 č. 6482/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti (oznámenie č. 157/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 504/2004 – 74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.) a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 14 701/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne (oznámenie č. 260/2003 Z. z.) sa postupuje poslednýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2004 a ak je účtovným obdobím hospodársky rok za účtovné obdobie, ktoré sa začína v roku 2004 a končí v roku 2005.

§ 9

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 738/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 504/2004-74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.) a opatrenia č. MF/6250/2004-74 (oznámenie č. 575/2004 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2003 č. 6482/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti (oznámenie č. 157/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 504/2004 – 74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 14 701/ 2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne (oznámenie č. 260/2003 Z. z.).

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č.644/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 13 593/2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.), opatrenia č. 504/2004-74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.), opatrenia č. MF/6250/2004-74 (oznámenie č. 575/2004 Z. z.) a opatrenia č. MF/11938/2004-74 (oznámenie č. 731/2004 Z.z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. c) sa na začiatok vkladá slovo „ostatnou“.

2. V § 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

3. V § 5 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „vplyv“ umiestňuje odkaz 3a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.“.

4. V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

5. V § 6 ods. 5 druhej vete sa za slová „analytického účtu“ vkladajú slová „príslušného druhu cenného papiera k“.

6. V § 8 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „mesačného koeficientu“ nahrádzajú slovami „koeficientu z predchádzajúceho kalendárneho roka alebo koeficientu určeného odhadom so súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“.

7. V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa za slová „na ťarchu“ vkladajú slová „alebo v prospech“ a slová „prostredníctvom ročného koeficientu“ sa nahrádzajú slovami „koeficientom po skončení kalendárneho roka z údajov skončeného kalendárneho roka spôsobom podľa osobitného predpisu1)“.

8. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slovo „neprevádzkový“ nahrádza slovami „ostatný prevádzkový“.

9. V § 15 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

10. V § 16 ods. 2 sa slová „účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 13b) (ďalej len “pridružená účtovná jednotka„)“ nahrádzajú slovami „pridruženej účtovnej jednotky“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 13b sa vypúšťa.

12. V § 16 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 17.

13. V § 18 ods. 2 prvej vete sa slová „ak došlo k zníženiu hodnoty majetku“ nahrádzajú slovami „ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený“.

14. V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku účtovnou jednotkou nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s ich odhadom pri obstaraní tohto majetku.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

15. V § 18 ods. 4 prvej vete sa číslo „65“ nahrádza číslom „66“, v druhej vete sa vypúšťajú slová „rezerv a“ a číslo „75“ sa nahrádza číslom „76“.

16. V § 19 odsek 8 znie:

(8) Rezerva sa tvorí na ťarchu účtu nákladov na tvorbu rezerv účtovej skupiny 63 - Všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv alebo účtovej skupiny 65 - Náklady na tvorbu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu rezerv účtovej skupiny 54 - Rezervy. Zrušenie rezervy sa účtuje v prospech príslušného účtu výnosov zo zrušenia rezerv účtovej skupiny 73 - Výnosy zo zrušenia rezerv alebo účtovej skupiny 75 - Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 54 – Rezervy.“.

17. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo do dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Odo dňa dohodnutia nákupu cenných papierov určených na obchodovanie alebo cenných papierov určených na predaj, ak je nákup dohodnutý v rámci spotovej operácie, do dňa dohodnutia ich predaja alebo do dňa ich splatnosti sa oceňujú tieto cenné papiere reálnou hodnotou. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia. Z meny reálnych hodnôt cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú na účty nákladov alebo výnosov súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov. Rozdiely medzi obstarávacími cenami alebo umorovanými hodnotami cenných papierov určených na predaj a ich reálnymi hodnotami sa účtujú na účet Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov. Ak sa reálna hodnota cenného papiera na predaj znížila tak, že zostatok účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 je na strane Má dať a možno odôvodnene predpokladať, že toto zníženie reálnej hodnoty bolo spôsobené podľa § 18 ods. 3, v prípade dlhového cenného papiera sa zápis oceňovacieho rozdielu zruší opačným zápisom a súčasne za oceňovací rozdiel zapíše v prospech analytického účtu oceňovacieho rozdielu zo zníženia hodnoty cenného papiera k účtu príslušného cenného papiera a na ťarchu účtu Náklady z oceňovacích rozdielov zo zníženia hodnoty majetku účtovej skupiny 66. Ak sa pri nasledujúcej inventarizácii zistí, že hodnota cenného papiera nie je znížená, oceňovací rozdiel zo zníženia hodnoty sa zruší opačným zápisom. V prípade vkladu do základného imania alebo podielu na vlastnom imaní sa zápis oceňovacieho rozdielu zruší opačným zápisom a súčasne sa účtuje o odpísaní príslušnej hodnoty cenného papiera na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66. O prípadnom následnom zvýšení hodnoty vkladu do základného imania alebo podielu na vlastnom imaní sa neúčtuje.“

18. V § 22 odseky 9 a 10 znejú:

(9) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podiely na základnom imaní pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Dobré meno (goodwill) zahrnuté v obstarávacej cene, ak podiel účtovej jednotky na čistých aktívach ocenených reálnou hodnotou dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky je nižší ako obstarávacia cena podielu, sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 47. Ak podiel účtovej jednotky na čistých aktívach ocenených reálnou hodnotou dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky je vyšší ako obstarávacia cena podielu, o rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom na čistých aktívach sa zvýši ocenenie podielu súvzťažne v prospech účtu Výnosy z akcií a podielov účtovej skupiny 71. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovnej závierky dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky. Ocenenie podielu na základnom imaní sa po prvotnom zaúčtovaní

a) zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky; účtuje sa so súvzťažným zápisom na účtoch podielov na zisku alebo strate z podielov na základnom imaní v ekvivalencii účtovej skupiny 76 alebo 66,

b) zníži o nárok na dividendy v sume nezníženej o daň z príjmu, prípadne o iné rozdelenie zisku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Výnosy z podielu na zisku z podielových cenných papierov a vkladov v ekvivalencii účtovej skupiny 76,

(10) Pri ocenení metódou vlastného imania sa nárok na dividendy, prípadne o iné rozdelenie zisku účtujú v prospech výnosov na účet Výnosy z akcií a podielov účtovnej skupiny 71 so súvzťažným zápisom na účtoch účtovej skupiny 34, súčasne sa zníži ocenenie podielov na základnom imaní podľa odseku 9 o hodnotu zodpovedajúcu nároku na dividendy, prípadne inému rozdeleniu zisku, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Výnosy z podielu na zisku z podielov na základnom imaní v ekvivalencii účtovej skupiny 76. Ocenenie podielu na základnom imaní sa znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách na vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe. Rozdiely z takéhoto ocenenia podielov na základnom imaní sa účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek účtovej skupiny 56. Hodnota podielu na základom imaní sa rovná nule, ak podiel účtovnej jednotky na stratách dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti sa rovná oceneniu podielu na základnom imaní podľa odseku 9 v účtovníctve účtovnej jednotky alebo ho prevyšuje.“.

19. V § 22 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.

20. V § 22 ods. 11 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „metódou vlastného imania“.

21. V § 32 ods. 8 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

22. V § 36 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pohľadávky voči akcionárom ako položka znižujúca základné imanie zapísané do obchodného registra“.

23. V § 36 ods. 6 písm. c) sa za slová „v pridružených účtovných jednotkách,“ vkladajú slová „oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek“.

24. V § 37 ods. 1 písmená b), c) a d) znejú:

b) všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv (účtová skupina 63),

c) náklady na tvorbu rezerv (účtová skupina 65),

d) ostatné prevádzkové náklady a tvorba opravných položiek,“.

25. V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

26. V § 38 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevádzkové náklady“ vkladajú slová „a náklady na tvorbu rezerv“ a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a náklady na tvorbu rezerv na záväzky, ktoré sa súvzťažne účtujú na účty nákladov tejto účtovnej skupiny“.

27. V § 38 odsek 3 znie:

(3) Na účtoch účtovej skupiny 65 – Náklady na tvorbu rezerv sa účtujú náklady na tvorbu rezerv na záväzky zo základných činností, napríklad rezervy na vydané bankové záruky.“.

28. V § 38 ods. 4 sa za slová „Ostatné prevádzkové náklady“ vkladajú slová „a náklady na tvorbu opravných položiek“ a dopĺňa sa písmenami h) až l), ktoré znejú:

h) náklady na odpísanie hmotného majetku z dôvodu trvalého zníženia jeho hodnoty,

i) náklady na odpísanie nehmotného majetku z dôvodu trvalého zníženia jeho hodnoty,

j) náklady na odpísanie zásob,

k) náklady na tvorbu opravných položiek, pričom tieto náklady sa analyticky členia na náklady na tvorbu opravných položiek podľa druhu majetku, ku ktorému sa tvoria,

l) náklady z oceňovacích rozdielov zo zníženia hodnoty majetku, ktorý je zaradený do portfólia na predaj a ktorý je ocenený reálnou hodnotou.“.

29. V § 38 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

30. V § 39 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

b) výnosy zo zrušenia rezerv (účtové skupiny 73 a 75),

c) ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia opravných položiek (účtová skupina 76).“.

31. V § 39 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

32. V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na účtoch účtovej skupiny 73 – výnosy zo zrušenia rezerv sa účtuje o výnosoch zo zrušenia rezerv, ktoré boli súvzťažne účtované na ťarchu nákladov na tvorbu rezerv účtovej skupiny 63.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

33. V § 40 odsek 3 znie:

(3) Na účtoch účtovej skupiny 75 – výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností sa účtuje o výnosoch zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností.“.

34. V § 40 ods. 4 sa za slová „prevádzkové výnosy“ vkladajú slová „a výnosy zo zrušenia opravných položiek“ a dopĺňa sa písmenom h), ktoré znie:

h) výnosy zo zrušenia opravných položiek“.

35. V § 40 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

36. V § 42 ods. 8 sa slová „hodnoty zverené na obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera pre klienta, účtuje sa tu o prínosoch pre klienta z poskytovanej investičnej služby, napríklad inkaso dividendy zo spravovanej akcie“ nahrádzajú slovami „hodnoty kúpené pre klienta alebo hodnoty zverené na obstaranie ich predaja pre klienta“.

37. Za § 45a sa vkladá § 45aa, ktorý znie:

㤠45aa

(1) Ak účtovná jednotka v roku 2005 prvý krát jednorazovo presunie viac ako nevýznamnú časť cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo do portfólia cenných papierov určených na predaj, ustanovenie § 16 ods. 12 písm. e) sa nepoužije a

a) ku dňu prevodu cenného papiera sa tento cenný papier precení na jeho reálnu hodnotu a rozdiel medzi jeho umorovanou hodnotou a reálnou hodnotou sa zaúčtuje,

1. ak ide o cenný papier, ktorý sa prevádza do portfólia cenných papierov určených na predaj na účet Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56,

2. ak ide o cenný papier, ktorý sa prevádza do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie na účet Náklady na operácie s cennými papiermi účtovej skupiny 61 alebo na účet Výnosy z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 71,

b) v účtovnej závierke zostavenej za účtovné obdobie roku 2005 v údajoch za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sa opraví určenie cenného papiera vykázané v účtovnej závierke za toto obdobie tak, že sa uvedie jeho nové určenie a

c) v poznámkach sa vykáže reálna hodnota prevedených cenných papierov podľa ich nového určenia a podľa druhov a ich čistá účtovná hodnota v účtovnej závierke za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(2) Ak účtovná jednotka vytvorila alebo zrušila v roku 2005 do 30. marca rezervy a opravné položky a v roku 2005 do 30. marca nadobudla vklad do základného imania dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktorý ocenila metódou vlastného imania podľa doterajších predpisov, zápisy o týchto účtovných prípadoch sa zrušia a zapíše sa účtovanie o týchto účtovných prípadoch podľa tohto opatrenia.

(3) Zostatok účtu Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom účtovej skupiny 37 sa preúčtuje na účet Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom účtovej skupiny 56.“.

38. Slová „dcérska spoločnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „dcérska účtovná jednotka“ v príslušnom tvare a slová „pridružená spoločnosť“ vo všetkých tvaroch slovami „pridružená účtovná jednotka“ v príslušnom tvare.

39. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 37 a vypúšťajú slová „Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom“.

40. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 38 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Záväzky z cenných papierov predaných na krátko“.

41. V prílohe č. 1 účtovej triede 5 účtovej skupine 56 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek

Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom“.

42. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 názov účtovej skupiny 63 znie:

„63 Všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv“.

43. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtovej skupine 63 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Náklady na tvorbu rezerv“.

44. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtová skupina 65 znie.

„65 Náklady na tvorbu rezerv

Náklady na tvorbu rezerv“.

45. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 názov účtovej skupiny 66 znie:

„66 Ostatné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu opravných položiek“.

46. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtovej skupiny 66 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Náklady na odpísanie hmotného majetku

Náklady na odpísanie nehmotného majetku

Náklady na odpísanie zásob

Náklady na tvorbu opravných položiek

Náklady z oceňovacích rozdielov zo zníženia hodnoty majetku“.

47. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 sa vypúšťa účtová skupina 67.

48. V prílohe č. 1 účtovej triede 7 sa za účtovú skupinu 71 vkladá účtová skupina 73, ktorá znie:

„73 Výnosy zo zrušenia rezerv

Výnosy zo zrušenia rezerv“.

49. V prílohe č. 1 účtovej triede 7 účtová skupina 75 znie:

„75 Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností

Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností“.

50. V prílohe č. 1 účtovej triede 7 názov účtovej skupiny 76 znie:

„76 Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia opravných položiek“.

51. V prílohe č. 1 účtovej triede 7 účtovej skupine 76 sa na konci pripájajú tieto slová:

„ Výnosy zo zrušenia opravných položiek“.

52. V prílohe č. 1 účtovej triede 7 sa vypúšťa účtová skupina 77.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2005.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/5292/2005-74

SÚVAHA

Príloha 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/5292/2005-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Příloha 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/5292/2005-74

POZNÁMKY

Příloha 03

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/5292/2005-74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností vychádzajúcej z článku 54 (3) g) zmluvy v platnom znení (Ú. v. ES L 222,14. 8. 1978).

2. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií v platnom znení (Ú. v. ES L 372, 31. 12. 1986).