Zákon č. 109/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 466/2005 Z. z., 513/2009 Z. z.(nepriamo), 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 48/2005
Platnosť od 25.03.2005
Účinnosť od 20.05.2018
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2005

109

ZÁKON

z 9. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1997 Z. z., zákonom č. 260/2001 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 114/2004 Z. z., zákonom č. 725/2004 Z. z. a týmto zákonom.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2005, a § 64 v sedemdesiatom treťom bode, § 65a v sedemdesiatom deviatom bode, § 69b v osemdesiatom siedmom bode, § 73 ods. 2 v osemdesiatom deviatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.