Oznámenie č. 105/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zúčtovaní poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity platených štátom

Čiastka 47/2005
Platnosť od 24.03.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

105

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 128 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

výnos z 21. marca 2005 č. 9/2005–II/1 o zúčtovaní poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity platených štátom.

Výnos upravuje postup pri zúčtovaní poistného a príspevkov platených štátom so Sociálnou poisťovňou.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.