Vyhláška č. 10/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v čiastkach 312, 313 a 314 z roku 2004

Čiastka 6/2005
Platnosť od 14.01.2005 do30.04.2013
Účinnosť od 15.01.2005 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

OBSAH

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. januára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z. a vyhlášky č. 627/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dĺžka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, je jeden mesiac.“.

2. V § 12 ods.1 písm. a) sa slová „27 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „40 % z 24-násobku“.

3. V § 12 ods.1 písm. b) sa slová „36 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „50 % z 24-násobku“.

4. V § 12 ods. 2 sa slová „18 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „20 % z 24-násobku“.

5. V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „27 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „40 % z 24-násobku“.

6. V § 16 ods.1 písm. b) sa slová „36 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „50 % z 24-násobku“.

7. V § 16 ods. 2 sa slová „18 % z 24-násobku“ nahrádzajú slovami „20 % z 24-násobku“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2005.


Ľudovít Kaník v. r.