Redakčné oznámenie č. r1/c102/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 510/2003 Z. z.

Čiastka 102/2004
Platnosť od 29.04.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 510/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V článku I bode 6 má byť v úvodnej vete namiesto čísla „14“ správne uvedené číslo „16“ a namiesto označenia odseku „(14)“ má byť správne uvedené označenie „(16)“.