Zákon č. 98/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 46/2004
Platnosť od 28.02.2004
Účinnosť od 01.07.2021 do31.12.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 1 až 5, § 6 ods. 1 až 4, § 7 až 45 a § 47, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004

OBSAH

Vedenie evidencií (§ 35 - § 42a)