Oznámenie č. 93/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júna 2003 č. 13 593/2003-92 a o doplnení niektorých ďalších opatrení

Čiastka 44/2004
Platnosť od 26.02.2004 do30.03.2005
Účinnosť od 01.03.2004 do30.03.2005
Zrušený 111/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

93

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. februára 2004 č. 504/2004-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júna 2003 č. 13 593/2003-92 a o doplnení niektorých ďalších opatrení.

Týmto opatrením sa dopĺňa

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júna 2003 č. 13 593/2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 738/2002 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2003 č. 6 482/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti (oznámenie č. 157/2003 Z. z.).

Týmto opatrením sa dopĺňajú inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí medzi účtovné jednotky, ktoré používajú uvedené opatrenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. februára 2004, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení opatrenia č. 13 593/2003-92 a o doplnení niektorých ďalších opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 13 593/2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.) sa dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

k) inštitúcie elektronických peňazí,

l) pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.”.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa dopĺňa citáciou „§ 21 zákona 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.”.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 738/2002 Z. z.) sa dopĺňa takto:

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

k) inštitúcie elektronických peňazí,

l) pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.”.

Čl. III

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. apríla 2003 č. 6 482/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti (oznámenie č. 157/2003 Z. z.) sa dopĺňa takto:

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) inštitúcie elektronických peňazí.”.

Čl. IV

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií