Oznámenie č. 87/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky

Čiastka 39/2004
Platnosť od 20.02.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

87

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti vydalo

výnos z 26. februára 2004 č. ÚGPZ/K-11/5-16 o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Výnos upravuje organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vojenských zariadeniach zaradených do siete zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva.

Vo výnose sa ustanovuje, že zdravotná starostlivosť sa poskytuje ambulantne alebo ústavne vo forme primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v ustanovených vojenských zdravotníckych zariadeniach.

Výnos ustanovuje, ktorým osobám sa poskytuje zdravotná starostlivosť vo vojenských zdravotníckych zariadeniach.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Výnos bude uverejnený v čiastke 7/2004 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.