Vyhláška č. 84/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena

Čiastka 39/2004
Platnosť od 20.02.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 25.02.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

84

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 28. januára 2004

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 200. výročia úmrtia technika, konštruktéra, vynálezcu a priekopníka v oblasti fonetiky Wolfganga Kempelena sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,9 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený najznámejší Kempelenov vynález, šachový automat, doplnený v ľavej časti ilustráciami z jeho vedeckých prác. V pravej časti je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pri ľavom okraji je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Pod vyobrazením šachového automatu je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním letopočet razby „2004“.

(2) Na rube dvestokorunáka je portrét Wolfganga Kempelena s dobovým vyobrazením Bratislavy pri jeho spodnom okraji. V pravej časti portrétu sú v dvoch riadkoch letopočty „1734“ a „1804“ označujúce rok jeho narodenia a rok jeho úmrtia. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je v opise zľava doprava meno a priezvisko „WOLFGANG KEMPELEN“. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia „MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod dobovým vyobrazením Bratislavy pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „– TECHNIK – KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. februára 2004.


Marián Jusko v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02