Oznámenie č. 8/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz

Čiastka 4/2004
Platnosť od 13.01.2004 do31.08.2007
Zrušený 371/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 83/2005 Z. z. a nadobúdajú účinnosť 15. marca 2005.

8

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat vydalo

výnos zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz.

Výnosom sa ustanovujú spôsoby označovania oviec a kôz, požiadavky na evidenciu a vedenie centrálneho registra oviec a kôz.

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.