Oznámenie č. 772/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 310/2004
Platnosť od 31.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

772

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 16. decembra 2004 č. 25915/2004 – SL o podrobnostiach o prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 55 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.