Oznámenie č. 77/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

Čiastka 35/2004
Platnosť od 14.02.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 2004.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 2003 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 2004 na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „strany“)

vedené snahou prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k národnostným menšinám žijúcim v Slovenskej republike a Maďarskej republike,

v súlade so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanou 19. marca 1995 v Paríži,

nadväzujúc na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže podpísanú v Budapešti 16. januára 2003,

v zmysle Spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v Bratislave z 19. júla 2003,

pripomínajúc správu Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie) z 22. októbra 2001,

so zreteľom na základné princípy Európskej únie, najmä na zásadu zákazu diskriminácie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Strany súhlasia s tým, že Slovenská republika môže podporovať zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarskej republiky a že Maďarská republika môže podporovať zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.

Článok 2

1. Slovenská strana môže poskytovať podporu na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vo vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku alebo v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarskej republiky.

2. Slovenská strana môže poskytovať podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarskej republiky, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine.

3. Maďarská strana môže poskytovať podporu na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vo vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu maďarského jazyka alebo výučbu v maďarskom jazyku alebo v oblasti maďarskej kultúry na území Slovenskej republiky.

4. Maďarská strana môže poskytovať podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Slovenskej republiky, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k maďarskej národnostnej menšine.

Článok 3

1. Slovenská strana môže poskytovať pedagógom vyučujúcim na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarskej republiky slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku alebo slovenskú kultúru podporu pri účasti na akreditovanom a uznanom pravidelnom ďalšom vzdelávaní organizovanom slovenskými inštitúciami na území Maďarskej republiky.

2. Maďarská strana môže poskytovať pedagógom vyučujúcim na základných, stredných a vysokých školách na území Slovenskej republiky maďarský jazyk alebo v maďarskom jazyku alebo maďarskú kultúru podporu pri účasti na akreditovanom a uznanom pravidelnom ďalšom vzdelávaní organizovanom maďarskými inštitúciami na území Slovenskej republiky.

Článok 4

1. Strany pripisujú osobitný význam podpore národnostných menšín v oblasti kultúry so špecifickým dôrazom na rozvoj kultúrnych potrieb a uchovanie kultúrnej a jazykovej identity slovenskej národnostnej menšiny v Maďarskej republike a maďarskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike.

2. Strany súhlasia s tým, aby spoločenské organizácie založené na území ich štátov, ktorých činnosť smeruje k cieľom uvedeným v odseku 1, mohli prijímať od druhej strany podporu na svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom štátu registrácie.

Článok 5

1. Podpora uvedená v článku 2 ods. 1 a 2 vo vzťahu k občanom Maďarskej republiky sa bude realizovať prostredníctvom nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku v súlade s právnym poriadkom Maďarskej republiky.

2. Podpora uvedená v článku 2 ods. 3 a 4 vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky sa bude realizovať prostredníctvom nadácie Pázmány Péter Alapítvány v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 6

Vykonávanie tejto dohody bude posudzovať raz ročne Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov oboch strán.

Článok 7

Pri vzniku sporu o výklad alebo vykonávanie tejto dohody strany budú postupovať podľa článku 21 Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť výmenou diplomatických nót, ktorými sa potvrdí jej schválenie vládami, a to dňom vyhotovenia druhej diplomatickej nóty.

Článok 9

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Bruseli 12. decembra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

László Kovács v. r.