Vyhláška č. 768/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou

Čiastka 310/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

768

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2004

o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie podľa § 11 ods. 6 zákona sa predkladajú v listinnej podobe a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:

Označenie Názov Termín
Súvaha Súvaha poisťovní - priebežná
(bez poznámok)
do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní -
priebežný (bez poznámok)
do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
Súvaha Súvaha poisťovní
(vrátane poznámok)
do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka
Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní
(vrátane poznámok)
do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka
Súvaha Súvaha poisťovní overená
audítorom
do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka
Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní
overený audítorom
do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka

(2) Ďalšie údaje podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods. 4 zákona sa predkladajú v listinnej podobe a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:

Názov Termín predkladania
Prehľad o všetkých podnetoch, podaniach a sťažnos-
tiach poistencov
do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
Prehľad o splnení uloženého opatrenia do 30 dní po uplynutí lehoty na splnenie uloženého
opatrenia
Hlásenie o všetkých zmenách obchodno-finančného
plánu
do 10 dní pred ich účinnosťou
Hlásenie o zmenách vo výpise z obchodného registra do 5 dní po ich účinnosti
Zoznam akcionárov zdravotnej poisťovne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka

§ 2

Prehľady, hlásenia a iné správy uvedené v § 1 ods. 2 sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1 až 5.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4

k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5

k vyhláške č. 768/2004 Z. z.

Vzor 05