Vyhláška č. 765/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

(v znení č. 358/2005 Z. z., 642/2008 Z. z.)

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2009