Vyhláška č. 765/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 09.08.2019