Vyhláška č. 764/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

(v znení č. 560/2005 Z. z., 424/2008 Z. z.)

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 15.11.2008