Oznámenie č. 76/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o odvolaní výhrad Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti prijatému v Štrasburgu 8. novembra 1990

Čiastka 35/2004
Platnosť od 14.02.2004
Redakčná poznámka

Odvolanie výhrad k článku 6 nadobudlo účinnosť 21. októbra 2003.

76

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. októbra 2003 bola depozitárovi, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, odovzdaná nóta o odvolaní výhrad Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti prijatému v Štrasburgu 8. novembra 1990 (oznámenie č. 109/2002 Z. z.).

Pri uložení ratifikačnej listiny k Dohovoru 7. mája 2001 Slovenská republika urobila vyhlásenie o uplatnení výhrad:

„Slovenská republika, odvolávajúc sa na článok 40 ods. 1 Dohovoru, uplatňuje tieto výhrady:

článok 6 ods. 4 – Slovenská republika vyhlasuje, že článok 6 ods. 1 sa použije iba na predikatívne trestné činy podľa slovenského trestného práva (§ 17 až 20a Trestného zákona),

článok 14 ods. 3 – Slovenská republika vyhlasuje, že článok 14 ods. 3 sa použije iba v súlade s ústavnými zásadami a základnými inštitútmi slovenského právneho poriadku,

článok 21 ods. 2 – Slovenská republika vyhlasuje, že doručovanie písomností osobám na jej území niektorým zo spôsobov uvedených v článku 21 ods. 2 písm. a) a b) je možné, len ak takýto spôsob upravujú iné dvojstranné a mnohostranné medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná súčasne Slovenská republika a štát, ktorého písomnosť sa doručuje,

článok 25 ods. 3 – Slovenská republika vyhlasuje, že si vyhradzuje právo, aby jej adresované žiadosti a podporné dokumenty boli preložené do slovenského jazyka, do angličtiny alebo francúzštiny,

článok 32 ods. 2 – Slovenská republika vyhlasuje, že informácie alebo dôkazy, ktoré poskytne podľa tohto Dohovoru, nemôžu bez jej súhlasu použiť alebo odovzdať orgány dožadujúcej strany na účely iného vyšetrovania alebo konania ako toho, ktoré je uvedené v žiadosti.“

Odvolanie výhrad k článku 6 nadobudlo účinnosť 21. októbra 2003.